جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره11822/1901 29/1/1383
وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
شورای عالی اداری در یکصد و دوازدهمین جلسه مورخ20/12/1382 ، در اجرای مواد (1) و (2) قانون برنامه سوم توسعه و مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شورا ، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت ، جلوگیری از انجام فعالیتهای موازی در تشکیلات دولت ، کاهش هزینه های اداری و معطوف ساختن منابع دستگاه های اجرائی به اجرای ماموریت های اصلی و قانونی محوله و ارتقاء سطح علمی موسسات آموزش عالی و دانش آموختگان ، مقررنمود:
1 - به منظور بررسی فعالیت های موازی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرائی ، با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کمیته ای با عضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (حسب مورد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) و دستگاه ذیربط تشکیل می گردد تا درباره انحلال یا ادغام این مراکز در دانشگاه های وابسته به وزارتخانه های فوق الذکر و یا ابقای آن دسته از مراکزی که به دلایل ویژه ادامه فعالیت آنها ضروری باشد تصمیم گیری نموده و گزارش لازم را برای تصمیم گیری نهائی ظرف مدت 3 ماه برای طرح در شورای عالی اداری ارائه نماید. دبیرخانه کمیته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهدبود.
تبصره - دستگاه های اجرائی که مبادرت به برگزاری دوره های آموزشی در سطوح عالی می نمایند مکلفند اطلاعات موردنیاز را در اختیار کمیته مذکور قراردهند.
2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است درباره دوره های آموزشی علمی - کاربردی که توسط دستگاه های اجرائی برگزارمی شود با طرح موضوع در ستاد هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای موضوع ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه ، گزارش لازم را برای تصمیم گیری نهائی ، ظرف مدت 3 ماه به شورای عالی اداری ارائه نماید.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمد ستاری فر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17237
تاریخ تصویب :
1382/12/20
تاریخ ابلاغ :
1383/02/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :