جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 8791/ت30619هـ 27/2/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت نفت ، وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده 1ـ این آئین نامه به منظـور انعکاس ، شفـاف سـازی و محاسبه پذیری مابه التفاوت ، موضوع بند (د) تبصره (12) قانون بودجه 1383 کل کشور ، پرداختی به مصرف کنندگان داخلی تنظیم گردیده است و در سال 1383 کلیه عملیات مالی صرفا به منظور ثبت در دفاتر شرکتها و اسناد خزانه داری کل انجام می شود. ارقام ثبت شده در دفاتر ناشی از اجرای این آئین نامه ، مبنای محاسبه هیچگونه مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد.
ماده 2ـ تعریف قیمتهای منطقه ای به شرح زیراست:
الف - قیمت منطقـه ای (فـوب خلیج فارس) نفت خام صـادراتـی به صـورت میانگین ماهانه و بر مبنای فرمول ذیل محاسبه می شود: (فرمول) قیمت نفت خام سنگین ایران در دهانه کانال سوئزاعلامی توسط وزارت نفت قیمت نفت خام سبک ایران در دهانه کانال سوئزاعلامی توسط وزارت نفت
ب - قیمت منطقه ای فرآورده های نفتی پنج گانه (بنزین ، نفت سفید ، نفت گاز ، نفت کوره و گاز مایع) براساس (میانگین ماهانه ارزش منطقه ای هر یک از فرآورده های مزبور (فوب بنادر خلیج فارس) اعلامی توسط وزارت نفت) تعیین می شود.
ج - قیمت منطقه ای گاز طبیعی تصفیه نشده به ازای هر متر مکعب 136 ریال و گاز طبیعی تصفیه شده مصرفی ، به طور میانگین به ازای هر متر مکعب 340 ریال می باشد.
د - قیمت منطقه ای برق برابر است با هزینه سوخت برای تولید برق براساس قیمتهای منطقه ای ، به علاوه متوسط هزینه خرید برق تولیدی بخش غیردولتی در قالب قراردادهای تبدیل انرژی ، به علاوه سهم هزینه های انتقال ، توزیع و فروش برق. این قیمت بدون احتساب هزینه سوخت ، به طور میانگین به ازای هرکیلو وات ساعت 310 ریال می باشد.
ماده 3ـ مابه التفاوت فرآورده های نفتی ، گاز و برق پرداختی شرکتهای مذکور در بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور به مصرف کنندگان داخلی ، به شرح ذیل می باشد:
الف - مـابـه التفـاوت فرآورده نفتـی پرداختی شرکت ملـی پـالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت فرآورده های موضوع ماده (2) این آئین نامه به مصرف کنندگان داخلی ، حاصل اختلاف قیمتهای منطقه ای فرآورده های مذکور با (قیمت مصوب فروش داخلی پس از کسر هزینه های انتقال ، توزیع و فروش ، عوارض و سایر پرداختهای تکلیفی و یارانه فرآورده های وارداتی از محل منابع داخلی) می باشد.
ب - مابه التفاوت گاز پرداختی توسط شرکت ملی گاز ایران به مصرف کنندگان داخلی ، حاصل (اختلاف میانگین قیمت منطقه ای گاز طبیعی تصفیه شده مصرفی با قیمت مصوب فروش داخلی پس از کسر عوارض و پرداختهای تکلیفی) می باشد.
ج - مـابـه التفـاوت بـرق پـرداختـی توسط شرکتهـای بـرق منطقـه ای به مصرف کنندگان داخلی حاصل (اختلاف میانگین قیمت منطقه ای برق مصرفی مصرف کنندگان پس از کسر مابه التفاوت سوخت مصرفی مربوط که توسط شرکت ملی نفت اعلام می گردد) با (قیمت مصوب فروش داخلی پس از کسر عوارض و پرداختهای تکلیفی) می باشد.
ماده 4ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است ماهانه بهای نفت خام تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران را براساس ماده (2) محاسبه و در بدهکار حساب شرکتهای مذکور ثبت و حساب فروش خود را به قیمت بودجه ای و حساب خزانه داری کل را به میزان مابه التفاوت دو مبلغ فوق الذکر بستانکار نماید.
تبصره - بهای بودجه نفت خام عبارتست از بهای فروش مصوب مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی با منظور نمودن درآمد حاصل از صادرات نفت کوره (موضوع ماده 120 قانون برنامه سوم توسعه).
ماده 5 - شرکتهای بـرق منطقه ای موظفند برق مصرفی مصرف کنندگان را به قیمت مصوب به مصرف کنندگان داخلی عرضه نموده و مابه التفاوت قیمت منطقه ای برق مصرفی مصرف کنندگان با قیمت مصوب را ضمن ثبت در بدهکار حساب شرکت توانیر و بستانکار حساب خزانه داری کل کشور ، به شرکت توانیر برای اعلام به خزانه داری کل کشور اطلاع دهند.
شرکت توانیر مکلف است ماهانه مابه التفاوت قیمت منطقه ای برق با قیمت مصوب برق تحویلی شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان به مصرف کنندگان داخلی را در بستانکار حساب شرکتهای مزبور و همچنین در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور ثبت و مراتب را هر ماه به خزانه داری کل اعلام نماید.
ماده 6 - شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و ملی گاز ایران مکلفند ماهانه مابه التفاوت پرداختی به مصرف کنندگان داخلی (مذکور در ماده 3) را محاسبه و در بدهکار حساب شرکت ملی نفت ایران در دفاتر خود ثبت نمایند. شرکت ملی نفت ایران موظف است ارقام یادشده فوق را ضمن ثبت در بدهکار حساب خزانه داری کل در دفاتر خود ، به خزانه داری کل اعلام نماید.
تبصره - شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و گاز ایران مکلفند ماهانه مابه التفاوت قیمتهای منطقه ای و مصوب گاز ، نفت کوره و نفت گاز تحویلی به نیروگاههای تحت مدیریت وزارت نیرو را محاسبه و به طور مجزا ، به شرکت ملی نفت ایران اعلام نمایند و این شرکت موظف است ماهانه ارقام مذکور را به خزانه داری کل اعلام نماید.
ماده 7 - خزانه داری کل کشور مکلف است هر ماه مبالغ اعلام شده توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر (مذکور در مواد 5 و 6) را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 491170 و حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف 503690 مذکور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 کل کشور منظور نماید.
ماده 8 - شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران موظفند ، در پایان هر سال ، حسابهای شرکت ملی نفت ایران و خزانه داری کل (منتج از اجرای این آئین نامه) در دفاتر خود را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی آن را به شرکت ملی نفت ایران ارائه نمایند. شرکت ملی نفت ایران نیز با دریافت صورتحساب مذکور ، حساب شرکتهای فوق الذکر و خزانه داری کل را در دفاتر خود تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی مابه التفاوت دریافتی و پرداختی هر سال را برای خزانه داری کل (به نحوی که مبالغ منظور شده در بدهکار و بستانکار این صورتحساب طی سال ، مساوی باشد) ارسال می نماید.
ماده 9ـ شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان موظفند ، در پایان هر سال ، حساب شرکت توانیر در دفاتر خود (بابت اجرای این آئین نامه) را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی آن را به شرکت مذکور ارائه نمایند. شرکت توانیر نیز با دریافت صورتحسابهای شرکتهای برق منطقه ای حساب خزانه داری کل در دفاتر خود را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی مابه التفاوت دریافتی و پرداختی را برای خزانه داری کل ارسال می نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
متن کامل همراه با فرمول
به روزنامه رسمی شماره 17247 - 30/2/1383 مراجعه شود
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17247
تاریخ تصویب :
1383/02/23
تاریخ ابلاغ :
1383/02/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :