جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 6065/ت30450هـ 26/2/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (ح) تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بند (ح) تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده 1ـ در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند:
الف - وجـوه اداره شده: اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.
ب - واگذارنده اعتبار: شرکتهای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشند که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند به نمایندگی از مجمع عمومی آنها با عقد قرارداد ، اعتبارات لازم را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
پ - بانک عامل: پست بانک می باشد که اعتبارات موضوع این آئین نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار می گیرد.
ماده 2ـ سهم هر یک از شرکتهای موضوع بند (ب) ماده(1) با تصویب مجمع عمومی خود و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال 1383 مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد.سهم تعیین شده هر شرکت براساس 12/1 پرداخت خواهد شد.
ماده 3ـ اعتبارات موضوع این آئین نامه بابت سرمایه گذاری در جهت ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی ، حمایت از طرحهای تحقیقات کاربردی ، نیمه صنعتی ، آموزشی ، توسعه ای ، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات در اختیار بخشهای تعاونی و خصوصی و نیز بابت توسعه فعالیتهای مربوط به ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه می باشد.
ماده 4ـ واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آئین نامه و براساس قرارداد منعقدشده با بانک عامل ، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده 5 - بررسی و تصویب طرحها ، چگونگی مصرف ، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) ، سقف تسهیلات اعطایی ، مدت بازپرداخت تسهیلات ، نرخ سود ، نوع تضمینات و گردشکار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده شورای راهبری طرحهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات متشکل از اعضای زیر خواهد بود:
الف - نمایندگان منتخب مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران. ب - دو نفر از معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر.
تبصره - کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل دریافت می باشد.
ماده 6 - ذیحسـاب دستگاه واگـذارنده اعتبـار موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور نماید.
ماده 7 - بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آئین نامه را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرحها ، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
ماده 8 - بانک عامل موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آئین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17247
تاریخ تصویب :
1383/02/23
تاریخ ابلاغ :
1383/02/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :