جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 8804/ت30616هـ 27/2/1383
وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت صنایع و معادن - سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پیشنهاد شماره 13707/101 مورخ 14/2/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده 1ـ میزان کمک بلاعوض ، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده براساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود.
ماده 2ـ کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های نفت ، نیرو ، صنایع و معادن ، مسکن و شهرسازی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و جامعه مهندسان مشاور ایران (بدون حق رای در مورد اعطای کمک) برای بررسی توجیه فنی ، اقتصادی و اجرائی پروژه های پیشنهادی و اعلام نظر در مورد اعطای کمک بلاعوض یا پرداخت یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده تشکیل می شود.
تبصره - برای تایید هر پیشنهاد در کارگروه ، باید میزان اثربخشی آن در بهینه سازی مصرف انرژی و مقدار کاهش شدت انرژی ، میزان پرداختها و زمان بندی اجرای پروژه مشخص شده باشد.
ماده 3ـ نحوه پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی و چگونگی تصویب پروژه ها به شرح زیر است:
الف - متقاضیان وام باید پس از تایید پیشنهاد خود توسط بانک اعتبار دهنده ، پروژه را به وزارت نفت و یا نیرو ارایه کنند.
ب - دستگاه اجرائی ذی ربط موظف است ظرف حداکثر یک ماه ، پیشنهادهای دریافتی را پس از بررسی و ارزیابی در کارگروه موضوع ماده (2) این آئین نامه مطرح کند.
پ - کارگروه مزبور پس از دریافت گزارش دستگاه اجرائی ، نسبت به بررسی درخواستها اقدام و در صورت تایید با توجه به سهم آورده متقاضی و توجیه فنی و اقتصادی پروژه ، میزان یارانه سود تسهیلات را مشخص می کند.
ت - دستگاه اجرائی ذی ربط میزان و نحوه یارانه قابل پرداخت را در مورد هرپروژه به ذی نفع و بانک اعتباردهنده اعلام می نماید.
ماده 4ـ نحوه پرداخت کمک بلاعوض اعطایی و چگونگی تصویب پروژه ها به شرح زیر است:
الف - متقاضیـان پیشنهاد خـود را همراه با گزارش توجیـه فنی ، اقتصادی و مالی ، روش و زمان بندی اجراء و نحوه نظارت در زمان بهره برداری به وزارت نفت و یا نیرو ارایه می کنند.
ب - دستگاه اجرائی ذی ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه ، پیشنهادهای دریافتی را پس از بررسی و ارزیابی ، همراه با نظریه کارشناسی ، در کارگروه موضوع ماده (2) این آئین نامه مطرح کند.
پ - در صورت تایید پیشنهاد در کارگروه ، دستگاه اجرائی نسبت به انعقاد قرارداد کمک بلاعوض اقدام می نماید.
تبصره 1ـ چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد ، کمک بلاعوض و همچنین یارانه سود تسهیلات اعطایی به میزان عدم تحقق ، وام محسوب می شود ومتقاضی مکلف به تادیه تمامی وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته می باشد. شرایط و نحوه تادیه وام مذکور با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش صنعت ، در قرارداد منعقد شده بین استفاده کننده و دستگاه اجرائی ذی ربط با بانک اعتباردهنده تعیین می شود
. تبصره 2ـ بخشی از اعتبار مربوط به طرح خرید و گازسوز کردن خودروهای جمعی با توجه به ملاحظات زیست محیطی ، براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت کمک بلاعوض هزینه می شود.
تبصره 3ـ اعتبار مربوط به طرح توسعـه استفـاده از لامپهای کم مصرف (به شماره ردیف 40303225) حداکثر تا ده هزار (000‚10) ریال به ازای هرلامپ ، به صورت یارانه پرداخت می شود. لامپهای مزبور باید با تضمین مدت زمان مصرف ، به مصرف کنندگان ارایه شود.
ماده 5 - کمک بلاعوض و یارانه مصوب کارگروه موضوع ماده (2) در اجرای پروژه پیشنهادی و در قبال اخذ وثیقه معتبر به نفع دستگاه اجرائی ارایه کننده کمک (معادل یارانه یا کمک مزبور) پرداخت خواهد شد. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد و یا اجرای تبصره (1) ماده (4) وثایق اخذ شده آزاد خواهد شد.
ماده 6 - دستگاههای اجرائی موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقد شده در رابطه با اجرای پروژه های تصویبی در قالب مواد (3) و (4) این آئین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.
ماده 7 - دستگاههای اجرائی در اجرای طرحهای استانی برقی کردن چاههای آب کشاورزی براساس تصمیمات کار گروه برنامه ریزی استانها موظفند به ازای هرفقره وام پرداختی به کشاورزان بابت برقی کردن چاهها ، حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه آن را تا سقف سی میلیون (000‚000‚30) ریال به عنوان یارانه از محل بودجه مصوب استانی از طریق بانکهای اعتبار دهنده به کشاورزان پرداخت کنند.
تبصره - عملیات اجرائی برقی کردن چاه به انتخاب متقاضی توسط دستگاه اجرائی استانی ذی ربط یا هر پیمانکار دیگری انجام می شود.
ماده 8 - به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهرها ، ارتقای بهره وری ناوگان و تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در این زمینه ، بخشی از اعتبارات طرح (تهیه و تامین خودروهای جمعی و حمل و نقل معلولین) برای خرید و واگذاری وسیله حمل و نقل عمومی به بخشهای خصوصی و تعاونی تعلق می گیرد. وجوه پرداختی به میزان شصت درصد (60%) قیمت هر دستگاه به عنوان هزینه قطعی از اعتبار ردیف مربوط در قانون بودجه سال 1383 کل کشور منظور می گردد. بخشهای خصوصی و تعاونی طرف قرارداد مکلفند با ارایه خدمات مناسب (کمی و کیفی) و تحت نظارت شرکتهای واحد اتوبوسرانی ، کمکهای دریافتی را به تدریج با احتساب یارانه حمل مسافر در طی دوره زمانی معین مستهلک کنند.
تبصره - اسناد مالکیت وسایل واگذار شده تا زمان استهلاک کمک اعطایی موضوع این ماده نزد شرکتهای واحد اتوبوسرانی به عنوان وثیقه نگهداری می شود.
ماده 9ـ اعتبار طرح کاهش آلاینده های ناشی از مصرف بنزین و نفت گاز (به شماره ردیف 30902215) صرف اعطای کمک بلاعوض جهت اصلاح سیستم مصرف سوخت در خودروهای آلاینده حمل و نقل عمومی متعلق به بخش خصوصی و تعاونی شهرهای آلوده مندرج در بند (د) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه و شهر کرج و کنترل گازهای خروجی از اگزوز و مطالعات و اطلاع رسانی خواهد شد.
تبصره 1ـ مبلغ پرداختی برای تعمیر خودروی سواری تا سقف یک میلیون (000‚000‚1) ریال و برای خودروهای سنگین دومیلیون (000‚000‚2) ریال و برای یکبار می باشد. مبلغ پرداختی برای تعمیر و بهینه سازی با توافق سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست تعیین خواهد شد.
تبصره 2ـ جزییات اجرائی این ماده در متن موافقتنامه مبادله شده بین سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود.
ماده 10ـ طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی منظور در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، غیرانتفاعی به شمار می روند.
ماده 11ـ دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند با استفاده از مهندسان مشاور ذی صلاح نسبت به اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی موضوع این آئین نامه اقدام کنند.
ماده 12ـ دستگاههای اجرائی موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملیات اجرائی طرحهای مربوط را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند. سازمان یادشده موظف است گزارش پیگیری ، نظارت و پیشرفت طرحهای بهینه سازی انرژی را هر سه ماه یکبار به هیات وزیران ارایه نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17247
تاریخ تصویب :
1383/02/23
تاریخ ابلاغ :
1383/02/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :