جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره6859/ت28129هـ 19/2/1383
وزارت راه و ترابری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/1/1383بنا به پیشنهاد شماره 214238/101 مورخ 17/11/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب1370ـ تصویب نمود:
1 - هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاههای کشور مجازند به منظور ارتقای سطح ایمنی و سلامت پروازها ، به کارکنان عملیاتی و فنی که با طی دوره های آموزش و کارآموزی و کسب موفقیت در آزمون مربوط ، گواهینامه صلاحیت شغل مطابق ضوابط دستورالعملهای سازمان بین المللی هوانوردی (ایکائو) دریافت می نمایند ، فوق العاده ای تحت عنوان (فوق العاده صلاحیت شغلی) پرداخت نمایند.
2 - (فوق العاده صلاحیت شغلی) با توجه به عناوین و ضرایب گواهی نامه ها مطابق جدول پیوست براساس رابطه زیر تعیین می گردد:
ضریب گواهی نامه × یک دوم حداقل حقوق مبنای جدول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت = فوق العاده صلاحیت شغلی.
3 - گواهی نامه ها باید مرتبط با وظایف شغل موردتصدی مستخدم باشد. درصورتی که چندین گواهینامه مربوط به شغل باشد ، بالاترین ضریب ملاک محاسبه خواهدبود.
4 - فوق العاده یادشده با رعایت ضوابط مندرج در طرحهای مربـوط ، به طورغیرمستمر پرداخت شده و مشمول کسور بازنشستگی قرارنمی گیرد.
5 - فوق العاده یادشده در صورت تامین اعتبار از تاریخ 1/1/1382 قابل پرداخت خواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17243
تاریخ تصویب :
1383/01/16
تاریخ ابلاغ :
1383/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :