جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره926/دش 20/2/1383
(مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 536 مورخ 18/1/1383 ، در اجرای بند 10 ماده 3 مصوبه تشکیل هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی) آقایان حسن رحیم پورازغدی ، حمید پارسانیا و محمدجواد فریدزاده را به عنوان اعضای صاحب نظر در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی انتخاب کرد.
همچنین در اجرای بند 8 ماده مذکور ، به پیشنهاد وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، آقای علیرضا اعرافی به عنوان نماینده آن وزارت در هیئت مذکور انتخاب شد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17243
تاریخ تصویب :
1383/01/18
تاریخ ابلاغ :
1383/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :