جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره929/دش 20/2/1383
(مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 536 مورخ 18/1/1383 ، به پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور (نامه شماره 9 مورخ 5/1/1383) ماده 6 اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور را به این شرح تصویب کرد:
ماده 6ـ صندوق دارای هیئت امنایی متشکل از اعضای زیر است:
1 - معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا).
2 - وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری.
3 - وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
4 - وزیر جهاد کشاورزی.
5 - وزیر صنایع و معادن.
6 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
7 - شش نفر از اساتید و پژوهشگران برجسته به پیشنهاد رئیس صندوق و تایید رئیس هیئت امنا با حکم رئیس جمهور.
8 - رئیس صندوق به عنوان عضو و دبیر هیئت امنا.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17243
تاریخ تصویب :
1383/01/18
تاریخ ابلاغ :
1383/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :