جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 20379/1901 14/2/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری
شورای عالی اداری در یکصد و دوازدهمین جلسه مورخ 20/12/1382 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی کشور (مصوبه شماره 44642/ت2770هـ مورخ 28/10/1381 هیات وزیران) شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از تکمیل فرم ها و دستورالعمل های مربوط ، سایر مراحل فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی براساس بند (ب) ماده 5 آئین نامه مزبور صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمد ستاری فر
جداول شاخصها
به روزنامه رسمی شماره 17243 - 23/2/1383 مراجعه شود
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17243
تاریخ تصویب :
1382/12/20
تاریخ ابلاغ :
1383/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :