جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 1034/ت28423ه-                                          16/1/1382
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
      هیات وزیران در جلسه مورخ 10/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1242/101 مورخ 10/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ( 4 ) ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - تصویب نمود:
      1- ضریب جدول حقوق - موضوع ماده ( 33 ) قانون استخدام کشوری - از تاریخ 1/1/1382 سیصد و بیست ( 320 ) ریال تعیین می شود.
      2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که تا پایان سال 1381 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1382 به میزان دوازده درصد ( 12 ) افزایش می یابد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16925
تاریخ تصویب :
1382/01/16
تاریخ ابلاغ :
1382/01/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :