جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 3887/ت28533ه-                                    13/2/1382
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/2/1382 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای محمد ستاری فر - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در موارد زیر تعیین می شود:
الف - انجام جابه جایی اعتبارات سال 1382 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع جزء 3 بند ( الف ) تبصره ( 1 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور.
ب - توزیع و ابلاغ اعتبارات حسب مورد هزینه ای ( جاری ) و تملک دارایی های سرمایه ای ( عمرانی ) ردیف های متفرقه مشروحه جدول پیوست، منظور در قانون بودجه سال 1382 کل کشور، بین دستگاههای اجرائی ذیربط.
تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رئیس جمهور درخصوص امور اجرائی موارد یاد شده اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاجراء می باشد و با رعایت ماده ( 19 ) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16951
تاریخ تصویب :
1382/02/10
تاریخ ابلاغ :
1382/02/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :