جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 9450/ت28620ه                                              28/2/1382
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 24418/101 مورخ 16/2/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( ت ) تبصره ( 1 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تصویب نمود:
1 - کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی ( جدول شماره 1 ) بابت هر وزارتخانه یا سازمان، در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط قرار می گیرد تا بین دستگاه های تابع توزیع شود.
2 - اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی ( جدول شماره 2 ) بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی محلی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قابل مصرف خواهدبود.
3 - مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع می شود.
4 - کل هزینه خارج از شمول شرکتهای دولتی ( جدول شماره 3 ) زیرمجموعه هر وزارتخانه و یا سازمان، در اختیار وزیر و یا رییس سازمان متبوع قرار می گیرد تا حسب نیاز بین شرکتهای تابع که بودجه آنها در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1382 کل کشور به تصویب رسیده است، توزیع شود.
5 -  استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیتها و عملیات و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور  مصوب 1366  و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل هزینه می باشد.
 معاون اول رییس جمهور  محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16976
تاریخ تصویب :
1382/02/24
تاریخ ابلاغ :
1382/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :