جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره5005/ت28591ه                                              13/3/1382
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ4/3/1382بنابه پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و  بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری  اسلامی ایران و ماده ( 23 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تصویب  نمود:
1 - آقای محمد ستاری فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای  عمرانی به شورای  عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود.
تبصره -  تصمیمات نماینده مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاتباع است و با رعایت ماده ( 19 ) آئین نامه داخلی  هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
2 - هرگاه در اجراء یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت ،مشاوره ، ساخت و اجرا بین  دو طرف قراردادهای یاد شده اختلاف نظری پیش آید که راجع به اموال باشد،  هریک ازطرفها می تواند  درخواست ارجاع موضوع  یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به نماینده یادشده ارائه نماید.
تبصره1 - چنانچه نماینده یادشده با تقاضای  مورد اشاره  موافقت  نمود مرجع حل  اختلاف شورای عالی  فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.
تبصره2 - رسیدگی و اعلام نظر شورای مذکور باید در چارچوب قرارداد منعقدشده  و قوانین و مقررات  مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورای یادشده طرفها برطبق آن عمل خواهند نمود.
3 - ارجاع  موضوع  یا موضوعات مورد اختلاف به شورای یادشده تغییری  در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود  که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.
4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مفاد بند ( 2 ) و تبصره های آن را جزو شرایط عمومی استاندارد قراردادهای طرحهای  عمرانی اعم از مدیریت،  مشاوره، ساخت و اجرا که با اشخاص داخلی منعقد می شود، منظور خواهد نمود.
5  - ضوابط مذکور در صورت موافقت  طرف قرارداد دستگاه اجرائی، به جای هرگونه ترتیبات مربوط به چگونگی حل اختلاف پیش بینی شده  در قراردادهای دردست اجرا مراعات خواهد گردید.
معاون اول رییس  جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16976
تاریخ تصویب :
1382/03/04
تاریخ ابلاغ :
1382/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :