جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره12412/28528                                             12/3/1382

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - نهاد ریاست جمهوری
نظر به اینکه در ماده ( 3 ) آئین نامه اجرائی بند ( ب ) تبصره ( 7 ) قانون بودجه سال 1382کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره 7128/ت28528ه مورخ16/2/1382، عبارت ( بیست و پنج صدم درصد ( 025/% ) ) به اشتباه ( بیست و پنج درصد ( 25% ) ) تحریرشده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبداله رمضان زاده
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16976
تاریخ تصویب :
1382/03/12
تاریخ ابلاغ :
1382/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :