جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره8879/ت28666ه                                               5/3/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/2/1382بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرائی تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزی سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزی سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 -  در این آئین نامه واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - ماده واحده: تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزی سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  مصوب 1381
ب - خزانه: وزارت امور اقتصادی و دارایی  خزانه داری کل کشور.
ج - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
د  - بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 2 - موارد قابل تامین و پرداخت از منابع مندرج در ماده واحده موضوع ردیف 105003 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 کل کشور عبارتند از:
الف - مابه التفاوت ریالی ناشی از تغییر نرخ ارز تعهدات ارزی و اعتبارات اسنادی که از محل درآمدهای ارزی کشور، موضوع تبصره ( 29 ) قوانین بودجه سالهای قبل از سال 1381 و اصلاحی آنها و در چارچوب مصوبات قانونی مربوط  و براساس مجوزهای مراجع ذی صلاح تا پایان سال 1380 انجام  یا گشایش یافته است و  ارز مربوط  نیز به نرخ رسمی در تاریخ تعهد یا افتتاح اعتبار اسنادی، مقرر و تعیین شده است و همچنین تعهدات ارزی و اعتبارات اسنادی مربوط به تعهدات موضوع تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور که مراحل اجرائی آن در سالهای 1381 و 1382 انجام شده یا می شود و  تسویه  آنها و  پرداخت ارز مربوط  حسب مورد به ذی نفع یا بانک انجام می پذیرد.
ب - ایفای تعهدات ارزی دولت ناشی از اجرای بند ( ت ) تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1378 کل کشور، جزء ( 31 ) بند ( ل ) تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و بند ( م ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور به سررسید تا پایان  سال 1382.
ماده 3 - بانک مجاز است معادل ارزی پرداختهای موضوع ماده ( 2 ) این آئین نامه را حداکثر تا معادل ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1382 کل کشور، موضوع ردیف اعتباری شماره 105003 منظور در قسمت چهارم قانون  یادشده از حساب ذخیره ارزی برداشت و  وجوه ریالی مربوط را به حساب شماره 1392 خزانه نزد بانک واریز و صورت ریز پرداختهای انجام شده را به وزارت اموراقتصادی و دارایی ( اداره کل خزانه ) ارسال نماید.
ماده 4 - کار گروه تخصیص اعتبار موضوع ماده ( 30 ) قانون برنامه و بودجه کشور   مصوب1351  تمام اعتبار  ردیف 105003 ( تملک داراییهای مالی  درآمد، هزینه ) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382  کل کشور را در سه ماهه اول سال 1382  تخصیص و به بانک ابلاغ می نماید تا در چارچوب مفاد  موافقتنامه متبادله با سازمان و طبق مقررات این تصویبنامه مورداستفاده قرارگیرد، خزانه موظف است منابع حاصل از تملک داراییهای مالی موضوع این آئین نامه را صرفا به پرداخت اعتبار یادشده اختصاص دهد.
ماده 5 - تصمیم گیری در خصوص رفع هرگونه ابهام و یا اشکال در اجرای مفاد این آئین نامه به عهده هیاتی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان و رئیس کل بانک خواهدبود. دبیری هیات  یادشده به عهده بانک می باشد.
معاون اول رئیس جمهور  - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16976
تاریخ تصویب :
1382/02/28
تاریخ ابلاغ :
1382/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :