جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 17403                                                         13/3/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح موادی از اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 24/2/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید است ، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره12997                                                       20/3/1382
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وچهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17403 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون اصلاح موادی از اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - دو سطر آخر ماده ( 1 ) اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 به شرح زیر اصلاح می گردد:
( و در مسایل امدادی و بهداشتی درمانی برون مرزی و درون مرزی و تعهدات مربوطه در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران طبق اساسنامه عمل می کند ).
ماده 2 - ماده ( 7 ) اساسنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 7 - ارکان جمعیت هلال احمر عبارتند از:
1 - مجمع عمومی  شورای عالی  رئیس  دبیر کل  بازرس یا بازرسان.
2 - مجمع استان  هیات مدیره  مدیرعامل استان  بازرس یا بازرسان.
3 - مجمع شهرستان  شورای اجرائی شهرستان  رئیس شعبه  بازرس یا بازرسان.
تبصره 1 - کلیه اعضاء و داوطلبین فعال جمعیت در هر شهرستان عضو مجمع شهرستان محسوب شده و اعضای مجمع استان از نمایندگان معرفی شده مجامع شهرستانهای تابعه و اعضای مجمع عمومی نیز از نمایندگان معرفی شده از مجامع استانها تشکیل می شوند.
تبصره 2 - حد نصاب تشکیل و رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی و مجامع استانی و شهرستانی در نوبت اول با حضور دوسوم اعضاء هر مجمع خواهدبود و در صورت عدم تامین حد نصاب در نوبت اول ، جلسه دوم که حداکثر پانزده روز بعد از نوبت اول خواهد بود با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره 3 - هیات اجرائی فعلی موظف است در اولین فرصت ممکن آئین نامه و دستورالعمل برگزاری انتخابات مجمع عمومی و مجامع استان و شهرستان را تدوین و تصویب نماید به نحوی که حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ، مجامع استان و شهرستان و ظرف مدت یک سال مجمع عمومی و سایر ارکان جمعیت مطابق این اصلاحیه تشکیل گردد.
تبصره 4 - جمعیت هلال احمر در سراسر کشور دارای شخصیت حقوقی واحد است.
ماده 3 - ماده ( 8 ) اساسنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 8  - وظایف و اختیارات مجمع عمومی و مجامع استان و شهرستان عبارت است از:
الف - وظایف و اختیارات مجمع عمومی:
1 - تعیین و تصویب سیاستهای کلان جمعیت.
2 - تصویب مرامنامه و نظامنامه جمعیت در چارچوب اساسنامه و مقررات فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر.
3 - تصویب برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه جمعیت.
4 - تصویب آئین نامه ها و دستورالعملهای لازم در مورد شرح وظایف و اختیارات شورای عالی.
5  - استماع گزارش بازرس یا بازرسان.
6 - انتخاب هفت نفر از اعضای شورای عالی.
7 - انتخاب بازرس یا بازرسان.
ب - وظایف و اختیارات مجامع استان و شهرستان:
1 - تدوین برنامه های کلی استانی و شهرستانی در چارچوب مقررات و سیاستهای کلان جمعیت.
2 - پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه جمعیت مربوط به سطوح بالاتر و تصویب ترازنامه سالانه جمعیت مربوطه.
3-  استماع گزارش بازرس یا بازرسان.
4 - انتخاب چهار نفر اعضای هیات مدیره برای استان و شورای اجرائی برای شهرستان.
5 - انتخاب بازرس یا بازرسان.
تبصره - شرایط اعضاء ، چگونگی و شیوه دعوت و تشکیل مجامع استان و شهرستان و مجمع عمومی و برگزاری انتخابات براساس آئین نامه هایی خواهد بود که در  دوره اول توسط هیات اجرائی فعلی و در دوره های بعد توسط مجمع عمومی تصویب می گردد.
ماده 4 - ماده ( 10 ) اساسنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 10 - ترکیب و وظایف شورای عالی ، هیات مدیره استان و شورای اجرائی شهرستان:
الف - اعضای شورای عالی عبارتند از:
1 - هفت نفر عضو منتخب مجمع عمومی به مدت چهار سال.
2 - چهار نفر از شخصیتهای برجسته و صاحب نظر کشور ، مطلع و مسلط به امور امدادی ، بهداشتی ، درمانی امور جوانان و حقوق بشردوستانه با معرفی رئیس جمهور به مدت چهار سال.
3 - رئیس جمعیت.
4 - دبیر کل.
5 - خزانه دار کل.
6 - یک نفر از مدیران ارشد اجرائی جمعیت به انتخاب رئیس جمعیت.
7 - بازرسان ( بدون حق رای ).
تبصره - نماینده مقام معظم رهبری در صورتی که توسط معظم له تعیین شده باشد در جلسات شورای عالی شرکت خواهد نمود.
ب - وظایف و اختیارات شورای عالی:
1 - تدوین سیاستهای کلان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
2 - تنظیم برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه جمعیت و ارائه آن به مجمع عمومی.
3 تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای مصوبات مجمع عمومی.
4 - تصویب آئین نامه های داخی شورای عالی و آئین نامه های مالی ، محاسباتی ، معاملاتی و استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و پست های سازمانی جمعیت.
5 - معرفی دو نفر مدیر مدبر شایسته از افراد واجد شرایط به رئیس جمهور جهت انتخاب یکی از آنها به عنوان رئیس جمعیت به مدت چهار سال.
6 - بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس جمعیت.
ج - ترکیب و وظایف هیات مدیره استان عبارتند از:
1 - چهار نفر منتخب مجمع استان به مدت چهار سال.
2 - مدیرعامل.
3 - خزانه دار.
4 - یکی از معاونین جمعیت استان.
5  - بازرس یا بازرسان ( بدون حق رای ).
د - وظایف و اختیارات هیات مدیره استان عبارتند از:
1 - تدوین برنامه های کلی استان و پیشنهاد آن به مجمع استان.
2 - تنظیم برنامه و بودجه و ترازنامه سالیانه جمعیت استان و ارائه آن به مجمع استان.
3 - تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای مصوبات مجمع مربوطه.
4 - معرفی دو نفر مدیر واجد شرایط به رئیس جمعیت جهت انتخاب مدیرعامل.
5 - تصویب پیشنهادات مدیرعامل در چارچوب وظایف.
ه - اعضای شورای اجرائی شهرستان عبارتند از:
1 - چهار نفر منتخب مجمع شهرستان به مدت چهار سال.
2 - رئیس شعبه.
3 - خزانه دار.
4 - معاون شعبه.
5  - بازرس یا بازرسان ( بدون حق رای ).
و  - وظایف و اختیارات شورای اجرائی شهرستان عبارت است از:
1 - تدوین برنامه های کلی شهرستان مربوطه و ارائه آن به مجمع شهرستان.
2 - تنظیم برنامه و بودجه و ترازنامه سالیانه جمعیت مربوطه و ارائه آن به مجمع شهرستان.
3 - تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای مصوبات شهرستان.
4 - معرفی دو نفر مدیر واجد شرایط به مدیرعامل استان جهت انتخاب مدیر شعبه.
5  - تصویب پیشنهادهای رئیس شعبه در چارچوب وظایف.
ماده 5 - از زمان تصویب این قانون ، واژه ( هیات اجرائی ) در کلیه مواد اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به ( شورای عالی ) تغییر می یابد.
ماده6 - بند ( 9 ) از ماده ( 9 ) و بند ( 6 ) از ماده ( 15 ) و تبصره ذیل ماده ( 15 ) از اساسنامه مذکور حذف می گردد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی  - مهدی کروبی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16976
تاریخ تصویب :
1382/02/24
تاریخ ابلاغ :
1382/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :