جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره28580/ت28985ک 26/6/1382
وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت کشور - سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
وزرای عضو کمیسیون ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات ، موضوع تصویبنامه شماره1395/ت16ه- مورخ 6/2/1373 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 25338/ت24794ه- مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند :
واردکنندگان خودرو در صورت ارایه گواهی نامه صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو به شکلی که غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد ، می توانند از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودرهای وارداتی به میزان پانزده میلیون ریال بابت خروج هردستگاه خودرو دارای پلاک سفید و مبلغ سی میلیون ریال بابت خروج هر دستگاه خودرو دارای پلاک قرمز استفاده نمایند ، مشروط به اینکه خودرویی که از رده خارج می شود مدل 1342 و قبل از آن ( یا مدل 1962 و قبل از آن ) نباشد .
این تصویبنامه در تاریخ 16/6/1382 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17069
تاریخ تصویب :
1382/06/26
تاریخ ابلاغ :
1382/07/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :