جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 34909/ت27367ه- 24/6/1382

وزارت کشور - وزارت امورخارجه - وزارت اطلاعات - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/6/1382بنا به پیشنهاد شماره16410/8/1 مورخ 23/2/1382 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( 182 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1379- تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی ، موضوع تصویبنامه شماره 12608/ت27367 ه- مورخ 9/11/1381 به شرح زیر اصلاح شود :
1 - در ماده ( 17 ) عبارت ( مجمع عمومی ) جایگزین عبارت ( هیئت رئیسه ) می گردد .
2 - در ماده ( 23 ) پس از عبارت ( مرجع نظارتی ) واژه ( تخصصی ) اضافه شود .
3- متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 23 ) اضافه گردد :
( تبصره - اعمال نظارت عمومی وزارت کشور به موسسات مشمول این تصویبنامه ، نافی مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظارت بر عملکرد آن دسته از موسسات مشمول این تصویبنامه که به عملیات پولی ، مالی واعتباری می پردازند ، نخواهد بود . )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17069
تاریخ تصویب :
1382/06/12
تاریخ ابلاغ :
1382/07/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :