جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 14060/82/1  28/8/1382
مدیریت محترم عامل روزنامه رسمی کشور
 اصلاحیه مواد 206 و 215 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 26/4/1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی که به شرح پیوست تهیه و در تاریخ22/8/1382 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است ، به منظور درج و نشر در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می گردد .
رئیس نهاد قوه قضائیه - محمود شیرج
شماره 5340/7 11/8/1382
ریاست محترم نهاد قوه قضائیه
 بازگشت به استعلام شماره 2371/82/1 - 23/2/1382 و پینوشت نامه شماره 9881/82/1 - 13/6/1382 اصلاحیه دو ماده از آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 26/4/1380 با اصلاحات بعدی که در کمیسیون تهیه لوایح قضائی این اداره کل تهیه و مورد موافقت معاونت محترم قوه قضائیه واقع شده است به شرح ذیل اعلام می شود :
اصلاحیه مواد 206 و 215 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 26/4/1380 واصلاحات و الحاقات بعدی
 1- در ماده 206 آئین نامه ( اصلاحی 11/4/1381 ) عبارت ( رئیس یا قاضی ناظر زندان ) به عبارت ( رئیس دادگستری شهرستان یا قاضی ناظر زندان و در صورت تشکیل دادسرا ، دادستان عمومی و انقلاب یا دادیار ناظر زندان و در مورد محکومین سازمان قضائی نیروهای مسلح ، دادستان نظامی ) اصلاح می شود .
 2- در ماده 215 آئین نامه ( اصلاحی 11/4/1381 و 13/8/1381 ) بجای عبارت ( مگر با تشخیص رئیس کل دادگستری استان ) عبارت ( مگر با موافقت رئیس حوزه قضائی و در جائی که دادسرا تشکیل شده ، با دادستان شهرستان مربوط و در مورد محکومین سازمان قضائی نیروهای مسلح ، با دادستان نظامی ) به کار برده شود .
مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه - غلامرضا شهری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17124
تاریخ تصویب :
1382/08/22
تاریخ ابلاغ :
1382/09/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :