جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 39135/ت29312ه- 11/9/1382
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/9/1382 بنا به پیشنهاد شماره 5362/1/16 مورخ 30/5/1382 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود :
1- برگزاری همایش بین المللی اقماری فیزیک آماری شاره های پیچیده و مدرسه تابستانی بین المللی ماده نرم و زیست شناختی توسط مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است .
2- مرکز یادشده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید .
3- هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در همایش پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17124
تاریخ تصویب :
1382/09/09
تاریخ ابلاغ :
1382/09/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :