جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 46891/ت29544ه- 16/9/1382
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/9/1382 بنا به پیشنهاد شماره 7175/16 مورخ 15/7/1382 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود :
1- برگزاری ( اولین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و دانش ) توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است .
2- دانشگاه یادشده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید .
3- هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در همایش پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17130
تاریخ تصویب :
1382/09/12
تاریخ ابلاغ :
1382/09/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :