جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 34526/ت28679ه- 11/9/1382
وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/9/1382 بنا به پیشنهاد شماره 11/3188 مورخ 20/2/1382 وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود :
1- برگزاری برنامه تعامل تولیدکننده ، مصرف کننده اتحادیه بین المللی راه آهنها هم اندیشی بین المللی تکنولوژی خط راه آهن توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است .
2- شرکت یادشده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید .
3- هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در هم اندیشی پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17130
تاریخ تصویب :
1382/09/09
تاریخ ابلاغ :
1382/09/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :