×

درصورت وجودتعارض درمتن دوسندمتعارض ،ذینفع بایدبه دادگاه مراجعه نماید

درصورت وجودتعارض درمتن دوسندمتعارض ،ذینفع بایدبه دادگاه مراجعه نماید

درصورت-وجودتعارض-درمتن-دوسندمتعارض-،ذینفع-بایدبه-دادگاه-مراجعه-نماید

وکیل


رای شماره : 17-4/11/1345

رای شورای عالی ثبت
شخصی مالک یک خانه وچنددکان ویک بالاخانه به پلاک 2771تا2776بود که بعداآنهارابصورت یک پاساژدارای دکانهای متعددولوازم آنهادرآورد بعداپلاک 2771تا2774رابه عنوان ششدانگ یک باب عمارت وسه دکان نزدکسی به بیع شرط نهادولی درسندمعامله درمقام توصیف مبیع نوشت :"طبق ستون نقل وانتقالات سندمالکیت وبه اظهارفروشنده وتصدیق خریداردراثرتغییربنا بصورت یک باب پاساژدارای حجرات است درآمده وکلاازعرصه واعیان بلااستثناءموردمعامله است ".
سپس مالک مذکورپلاک 2775و2776رابه عنوان ششدانگ یک قهوه خانه ویک دکان کوچک وبالاخانه فوقانی آن نزدثالثی به بیع شرط نهادوهمان عبارت بالارادرمقام توصیف این مبیع نیزدرسنددرج کردندکه درنتیجه :
اولا-ازحیث میزان مبیع بین صدروذیل هرسندشرطی تعارض وجوددارد.
ثانیا- به لحاظ توصیف مبیع (که شامل همه پاساژاست )بین دوسند شرطی هم تعارض وجوددارد.
برای هردوسندشرطی اجرائیه صادرشدبرای رفع اشکال عملیات اجرائی مقررگردید:"هرگاه حدودموردمعامله بموجب صورت مجلس باموافقت مالک وخریداران شرطی محرزاست مراتب باتوضیح موضوع وتعیین حدودطبق صورت مجلس آگهی شود(آگهی مزایده )وگرنه جریان رادرآگهی مزایده تصریح ودرسند توضیح دهندکه تحویل ملک طبق دستوراملاک مشاع خواهدبود".
براثرشکایت ازعملیات اجرائی قضیه درشوراطرح ودرتاریخ 4/11/45 نظرداده شد:
"درصورت عدم توافق موضوع محتاج به اعمال نظرقضائی است ذینفع میتواندبه دادگاه صلاحیتدارمراجعه کند".

* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - درهریک ازدوسندشرطی مسامحه درتعبیربه لحاظی وجودداردکه رفع مسامحه وحمل عبارت متعاقدین برمحمل درست مقدوراست به این ترتیب که مقودمتعاقدین ازعبارت "که براثرتغییربنا....الخ "این باشدکه پلاکهای موردمعامله که جزءپاساژشده کلاوبلااستثناءازعرصه واعیان مورد معامله است .اگراین توجیه که اندک مباینت باظهورعبارات عقددارد پذیرفته نشودبعلت تناقض صدروذیل سندومعلوم نبودن مقدارمبیع موجب بطلان هردوعقدمیشودالااینکه اعلان هریک ازاین دونظرمحتاج به رسیدگی قضائی است .
دوم - باتوجه به مراتب بالااساساقبل ازاحداث پاساژوپس ازآن حالت اشاعه درمحدوده پلاکهای مورددومعامله وجودنداشته است بنابراین بعنوان اشاعه اقدامی مقدورنیست .
سوم - باپذیرش توجیه بالارفع تعارض دوسندشده وهردوقابل اجراء خواهدبود.
مرجع :آراءشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 28-30
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگردوی
32

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 17

تاریخ تصویب : 1345/11/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.