جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 18732/ت29647هـ 14/4/1383
وزارت راه و ترابری - وزارت امور خارجه - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیـات وزیران در جلسـه مورخ 10/4/1383 بـنا به پیشنهـاد مشترک وزارت راه و ترابری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ( 63 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - آئین نامه اجرائی ماده مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی ماده ( 63 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 1ـ بهای خدمات موضوع بند ( الف ) ماده مذکور به شرح جدول شماره ( 1 ) پیوست تعیین می شود .
تبصره 1ـ شرکت فرودگاههای کشور از مقامات ، میهمانان و مسافران خارجی و ایرانی که از پاویونهای فرودگاههای کشور استفاده می کنند ، مبالغ مندرج در جدول شماره ( 1 ) را دریافت می نماید .
تبصره 2ـ مقـامات ، میهمانان و مسافران تبعـه کشورهـای خارجی که از پاویونهای فرودگاههای کشور استفاده می کنند و به طور متقابل از شخصیتها و مقامات جمهوری اسلامی ایران وجهی دریافت نمی کنند ، از پرداخت مبالغ مزبور معاف هستند .
فهرست کشورهای خارجی موضوع این تبصره به طور سالانه توسط وزارت امور خارجه مشخص می گردد .
تبصره 3ـ معادل ریالی مبالغ ارزی مذکور در جدول شماره ( 1 ) ، برحسب نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و دریافت می گردد .
تبصره 4ـ میهمـانان دولت جمهوری اسلامی ایـران ، میهمانان رسمـی و میهمانان نیروهای مسلح در حدود مفاد بند ( ج ) ماده ( 63 ) قانون از پرداخت وجوه موضوع این ماده معاف می باشند .
تبصره 5 - کودکان زیر 12 سال در حدود مفاد بند ( ج ) ماده ( 63 ) قانون از پرداخت بهای خدمات موضوع این ماده ، معاف هستند .
ماده 2ـ بهای خدمات فرودگاهی و پروازی موضوع بند ( ب ) ماده مذکور به شرح جداول شماره ( 2 ) ، ( 3 ) و ( 4 ) پیوست این آئین نامه تعیین می شود .
ماده 3ـ مبنای محاسبه وزن هواپیما ، وزن مندرج در گواهینامه معتبر صلاحیت پرواز می باشد .
ماده 4ـ کلیه هواپیماهایی که در مالکیت یا اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی هستند ، مشروط بر اینکه مرکز فعالیت آنها در ایران باشد ، مشمول پرداخت معادل ریالی مبالغ تعیین شده در جدول شماره ( 2 ) پیوست این آئین نامه برحسب نرخ ارز اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود .
ماده 5 - آن دسته از هواپیماهای باری که با پرواز برنامه ای یا غیربرنامه ای جهت صدور هر نوع کالای تولید شده در ایران مورد استفاده قرار می گیرند ، 50% بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مندرج در این آئین نامه را پرداخت خواهند نمود .
ماده 6 - سازمان هواپیمایی کشوری با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند حسب شرایط اقتصادی و کیفیت خدمات ارایه شده هر سه سال نسبت به تغییر نرخهای تعیین شده در جداول فوق الذکر پیشنهاد لازم را به هیات دولت ارایه نماید .
ماده 7 - هواپیماهای دولتی اعم از نظامی و غیرنظامی که حسب مجوزهای خاص صادر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری ، غیر از انجام وظایف اختصاصی خود ، به تصدی امر حمل و نقل مسافر ، بار و محمولات پستی به صورت تجاری مبادرت می ورزند ، مشمول پرداخت بهای خدمات مقرر در این آئین نامه می باشند .
ماده 8 - مدیریتهای ذیربط در فرودگاههایی که توسط موسساتی غیر از شرکت فرودگاههای کشور اداره می شوند ، موظفند بهای خدمات موضوع بند ( 1 ) جدول شماره ( 2 ) را طبق تعرفه های تعیین شده در جدول و ضوابط این آئین نامه حسب مورد اعم از هواپیماهای خارجی یا داخلی به صورت ارز معتبر یا ریال دریافت و به حساب درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور واریز نمایند .
ماده 9ـ در مواردی که هواپیما بدون دلایل موجه قانونی یا بدون ضرورت ( به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری ) بیش از یک ماه در فضای باز توقف نماید و از طرف مالک یا متصدی حمل و نقل و یا بهره بردار یا خلبان هواپیما ترتیب پرداخت بهای خدمات مقرر در این تصویبنامه داده نشود ، شرکت فرودگاههای کشور مجاز است طبق مقررات هواپیمایی با مجوز مراجع صالح اقدام لازم را به عمل آورد .
ماده 10ـ موارد زیر از پرداخت مبالغ مندرج در جدول شماره ( 2 ) پیوست این آئین نامه معاف می باشند :
الف ) هواپیماهای اختصاصی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح که به منظور غیربازرگانی پرواز می نمایند .
ب ) هواپیماهای اختصاصی روسای کشورها یا مقامات دولتی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دعوت شده اند .
ج ) هواپیماهایی که بنا به توصیه یکی از سازمانهای دولتی ایران به منظور همکاری نظامی یا اقتصادی یا کشاورزی و نظایر آن مبادرت به پرواز با اهداف غیرانتفاعی در فرودگاههای ایران می نمایند .
د ) هواپیماهایی که بنا به موافقت مقامات ذیصلاح کشور به منظور تجسس و نجات در موارد بروز سانحه در ایران پرواز می نمایند .
هـ ) پروازهای آزمایشی که بنا به دستور سازمان هواپیمایی کشوری به منظور احراز صلاحیت پرواز هواپیما انجام می گیرد .
و ) پروازهایی که بنا به دستور مقامات صلاحیتدار ایران به منظور کنترل پرواز از آنها استفاده می شود .
ماده 11ـ وجوه حاصل از اجرای این آئین نامه بر طبق ماده ( 55 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380ـ کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی - براساس تعرفه های مندرج در جداول پیوست به حساب درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور واریز می شود .
ماده 12ـ شرکتهای حمل و نقل هوایی ایرانی که مرکز فعالیتهایشان در ایران می باشد ، در پروازهای داخلی از تخفیفهای زیر در بندهای ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 5 ) جدول شماره ( 2 ) پیوست این آئین نامه بهره مند خواهند شد :
الف ) فرودگاههای استان تهران ( فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی ( ره ) ، کیش و قشم به میزان 20% تخفیف .
ب ) فرودگاههای مشهد ، اصفهان ، شیراز ، تبریز ، بندرعباس و کرمان به میزان 40% تخفیف .
ج ) فرودگاههای اهواز ، آبادان ، یزد ، ارومیه ، ساری ، رشت و کرمانشاه به میزان 60% تخفیف .
د ) فرودگاههای مراکز سایر استانها و همچنین فرودگاههای شهرستانهای غیرمرکز استان به میزان 80% تخفیف .
تبصره - شرکتهایی که هواپیماهای خود را خارج از ایستگاه اصلی مصوب در مجوز اخذ شده از سازمان هواپیمایی کشوری پارک می نمایند ، مشمول هیچگونه تخفیفی نخواهند بود .
ماده 13ـ شرکت فرودگاههای کشور مجاز است با نظر وزیر راه و ترابری در موارد ضروری و به منظور جلب پروازهای بیشتر و افزایش درآمد تا سی درصد ( 30% ) بهای خدمات جدول شماره ( 2 ) پیوست این آئین نامه را به نسبت افزایش پروازهای سالیانه کاهش دهد ، به نحوی که این تخفیف برای کلیه شرکتهایی که تعداد پروازشان مساوی است ، یکسان عمل شود .
ماده 14ـ تشخیص حداقل و حداکثرهای مندرج در این آئین نامه و جداول پیوست با سازمان هواپیمایی کشوری است .
ماده 15ـ شرکتهای هواپیمایـی مکلفنـد حداکثر سه ماه پس از وصـول صورتحساب بهای خدمات فرودگاهی و هوانوردی ، نسبت به واریز آن به حساب درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور اقدام نمایند .
تبصره - در صورت عدم پرداخت بموقع مبالغ مندرج در ماده ( 15 ) این آئین نامه توسط شرکتهای هواپیمایی استفاده کننده ، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاههای کشور مجاز به انجام اقدامات زیر خواهند بود :
الف : ارسال دو بار اخطار کتبی به فاصله پانزده روز .
ب : تعلیق صدور کلیه مجوزهای پروازی یک ماه پس از ارسال آخرین اخطار کتبی به پیشنهاد شرکت فرودگاههای کشور و توسط سازمان هواپیمایی کشوری .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف


جداول پیوست
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17294
تاریخ تصویب :
1383/04/10
تاریخ ابلاغ :
1383/04/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :