×

تصویبنامه راجع به اتخاذ تصمیماتی به منظور تسریع در روند مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 1382 10 5 شهرستان بم استان کرمان

تصویبنامه راجع به اتخاذ تصمیماتی به منظور تسریع در روند مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 1382 10 5 شهرستان بم استان کرمان

تصویبنامه-راجع-به-اتخاذ-تصمیماتی-به-منظور-تسریع-در-روند-مدیریت-بحران-فاجعه-ملی-زلزله-مورخ-1382-10-5-شهرستان-بم-استان-کرمان
شماره58559/ت 29954هـ 20/10/1382
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت کشور - وزارت مسکن و شهرسازی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/10/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران به منظور تسریع در روند مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 5/10/1382 شهرستان بم استان کرمان تصویب نمود :
الف - مبلغ هفتصد و بیست میلیارد ( 000/000/000/720 ) ریال اعتبار در راستای اجرای عاجل و موثر تمهیدات ، اقدامات و کمکهای اضطراری ( کوتاه مدت ) براساس مقررات این تصویبنامه به دستگاههای مختلف اختصاص می یابد . ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور ضمن دارا بودن اختیار جابجایی اعتبارات تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) رقم هر بند مکلف است بانک اطلاعاتی مربوط را به منظور ثبت و ضبط منابع ، شرح آخرین گزارش جابجاییهای احتمالی و ریزهزینه ها تشکیل دهد . ستاد مذکور موظف است گزارش مالی ذیربط را به انضمام مشروح مستندات به صورت ماهیانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس جمهور ارسال نماید .
به منظور تحقق اقدامات فوری مدیریت بحران ، کنترل و ساماندهی منابع و امکانات ، تمامی دستگاهها و گروههای دست اندرکار ، در چهارچوب مصوبات ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور در کمال هماهنگی ، گزارش هفتگی مجموعه فعالیتهاو تمهیدات اضطراری مربوط را به ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور ارسال می نمایند . این ستاد موظف است جمع بندی گزارشهای مذکور و ارزیابی روند پیشرفت کار را هر دو هفته یک بار به استحضار رئیس جمهور برساند .
1 - مبلغ شصت میلیارد ( 000/000/000/60 ) ریال اعتبار هزینه ای ازمحل مجـوز ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380 - در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا با تلفیق کمکهای مردمی ، ملی و بین المللی در چهار چوب استانداردها ، ضوابط ، قوانین و مقررات مربوط با هماهنگی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به شرح زیر هزینه نماید :
الف - تسریع در اسکان موقت آوارگان وخانوارهای بی خانمان .
ب - تامین و توزیع فوری سبد جیره غذایی خانوار تا تعیین تکلیف نهایی اسکان خانوارهای آسیب دیده .
ج - تهیه و توزیع فوری ملزومات ضروری زندگی تحت شرایط اسکان موقت .
تبصره - وزارت بازرگانی مکلف است در جهت اجرای این بند نسبت به تامین کالاهای اساسی برا ی خسارت دیدگان از طریق جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به قیمت یارانه ای همکاری و اقدام لازم را به عمل آورد .
2 - مبلغ ده میلیارد ( 000/000/000/10 ) ریال اعتبار هزینه ای از محل مجوز ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصـوب1380 - در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا به منظور ساماندهی زنان و کودکان بی سرپرست و حمایت پذیر متاثر از عوارض ناشی از زلزله اخیر شهرستان بم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید .
3 - مبلغ شصت میلیارد ( 000/000/000/60 ) ریال اعتبار هزینه ای از محل مجـوز ماده( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصـوب1380 - در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا جهت رسیدگی به امور مجروحین ، تامین دارو ، ملزومات و تجهیزات ضروری ، هزینه ترابری و همچنین پرداخت فوق العاده به کادر پرستاری و پزشکی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید .
4 - مبلغ یکصد میلیارد ( 000/000/000/100 ) ریال اعتبار هزینه ای از محل مجـوز ماده( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصـوب 1380ـ در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا نسبت به پرداخت کمک بلاعوض به شرح زیر در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید :
الف - به هر خانواری که یکی از عزیزان خود را از دست داده است ،مبلغ پنج میلیون ( 000/000/5 ) ریال .
ب - به هر خانواری که دوتن از عزیزان خود را ازدست داده است ، مبلغ هشت میلیون ( 000/000/8 ) ریال .
ج - به هر خانواری که بیش از دو نفر عزیزان خودر ا از دست داده است ، مبلغ دوازده میلیون ( 000/000/12 ) ریال .
تبصره - تعیین ضوابط مشمولین دریافت وجوه فوق به عهده ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور خواهد بود .
5 - دستگاههای اجرائی مکلفند در اسرع وقت نسبت به پرداخت علی الحساب مبلغ ده میلیون ( 000/000/10 ) ریال پاداش پایان خدمت متوفیان رسمی و پیمانی به وراث مربوط ( براساس تشخیص مسئول دستگاه اجرائی ذیربط ) اقدام نمایند .پس از طی مراحل قانونی و تشخیص وراث قانونی مابقی وجوه به وراث مربوط پرداخت خواهدشد . به همین منظور مبلغ چهل میلیارد ( 000/000/000/40 ) ریال اعتبار هزینـه ای ازمحـل مجوز ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380ـ در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان قرار می گیرد تا بین دستگاههای اجرائی استانی و ملی ذیربط توزیع گردد .
6 - مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ( 000/000/000/55 ) ریال اعتبار هزینه ای از محل مجوز ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380ـ در اختیار ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان کرمان قرار می گیرد تا در چهارچوب مفادماده ( 3 ) آئین نامه اجرائی ماده ( 10 ) قانون یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی خسارت دیده از واقعه زلزله اخیر جهت تامین ابزار و لوازم کار ، ماشین آلات و لوازم خانگی ضروری ، به صورت کمک بلاعوض ، تسهیلات و یا وجوه اداره شده به عنوان مابه التفاوت سود و کارمزد پرداخت نماید .
تبصره - دستگاههای مربوط مکلفند در صورت جابجایی مکان واحد مسکونی به محـل جدید ، بدون دریافت هیچ گونه حق امتیـاز و انشعـاب ، نسبت به تامین و دایر نمودن شبکه های آب و فاضلاب ، برق و تلفن در اسرع وقت اقدام نمایند .
7 - مبلغ بیست میلیارد ( 000/000/000/20 ) ریال اعتبار هزینه ای از محل مجوز ماده( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - به صورت خارج از شمول در اختیار استانداری استان کرمان قرار می گیرد تا به منظور تسریع در عملیات امداد و نجات ، تهیه لوازم بویژه ملزومات پزشکی ضروری ، تامین اضطراری دارو و سایر امور جاری مرتبط با مدیریت بحران زلزله اخیر شهرستان بم استان کرمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه نماید .
8 - مبلغ سیصد وسی میلیارد ( 000/000/000/330 ) ریـال اعتبار هزینه ای از محــل مجــوز مـاده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380ـ به صورت خارج از شمول در اختیار ستاد حوادث وسوانح غیرمترقبه کشور قرار می گیرد تا به منظور تسریع در عملیات امداد و نجات ، اسکان زلزله زدگان تا تعیین تکلیف وضعیت مسکن آنان و کمک به دستگاهها ونهادهای ملی واستانی که در امر امداد رسانی فعالیت نموده اند و سایر امور جاری مرتبط با مدیریت بحران زلزله اخیر شهرستان بم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود .
تبصره 1ـ ستاد حوادث وسوانح غیرمترقبه سایـر استانها مکلفند نسبت به مساعدت درمدیریت بحران مذکور به ویژه در خصوص نگهداری ، رسیدگی ، مراقبت و اقامت آسیب دیدگان اعزامی به آن استانها تا تعیین تکلیف بازسازی شهر اقدام نمایند .
تبصره 2ـ توزیع مبلغ . سی میلیارد ( 000/000/000/30 ) ریال از منابع موضوع این بند جهت عملیات امداد و نجات که توسط نیروهای مسلح انجام پذیرد با نظر وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام می گردد .
9 - مبلـغ سی و پنج میلیارد ( 000/000/000/35 ) ریال از محـل مجوز ماده( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380 - به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با هماهنگی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان کرمان هزینه نماید :
الف - مبلغ بیست میلیارد ( 000/000/000/20 ) ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای به منظور مرمت ، بازسازی و نوسازی فوری قنوات ، کانالهای آبرسانی ، استخرهای آب و چاههای کشاورزی جهت آبیاری اراضی کشاورزی و باغات وکمک به بازیابی توان تولیدی سامانه های کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته .
ب - مبلغ پانزده میلیارد ( 000/000/000/15 ) ریال اعتبار هزینه ای به منظور دفن لاشه های دام و طیور ، تامین و توزیع علوفه وخوراک مورد نیاز دام و طیور ، واکسن شاربن ، کزاز و . . . ، داروهای ضروری دام و طیور ، سمپاشی اماکن دامی و خرید دامهای مجروح و سرگردان .
10 - مبلغ ده میلیارد ( 000/000/000/10 ) ریال اعتبار هزینه ای از محل مجوز ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصـوب1380ـ در اختیار نیروی انتظامی جمهور ی اسلامی ایران قرار می گیرد تا به منظور ساماندهی نظم امنیت ، امور حفاظتی ، ثبت وضبط امور و وقایع اطلاع رسانی ،افزایش آگاهیهای عمومی ومستند سازی و دیگر وظایف مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات هزینه نماید .
ب - مبلغ ده میلیارد ( 000/000/000/10 ) ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایـه ای از محـل مجوز مـاده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380ـ به صورت خارج از شمول در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا با مشارکت نهادها و مراجع بین المللی نسبت به بازسازی ارگ تاریخی بم اقدام نماید .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17301

تاریخ تصویب : 1382/10/09

تاریخ ابلاغ : 1383/05/03

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.