جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 20061/ت30688هـ 28/4/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - بیمه مرکزی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/4/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بیمه مرکزی ایران و به استناد بند ( ب ) تبصره ( 10 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی بند ( ب ) تبصره ( 10 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده 1ـ کلیه بیمارستانهای عمومی و تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی موظفند مصدومان ناشی از حوادث و سوانح را پذیرش و درمان نمایند .
تبصره - مراکز درمـانـی مندرج در این ماده شـامـل درمانگاه ، کلینیک ، پلی کلینیک و مراکز بهداشتی - درمانی است .
ماده 2ـ بیمارستانها و مراکز درمانی هنگام پذیرش مصدوم حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارند . عدم پذیرش بیمار مصدوم توسط بیمارستانها یا مراکز درمانی یا اجبار به پرداخت وجه هنگام پذیرش ، تخلف محسوب و با متخلف مطابق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی - مصوب 1354 - عمل می شود .
تبصره - مصدوم به فردی گفته می شود که بر اثر حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی دچار آسیب شده باشد .
ماده 3ـ در صورتی که اولین بیمارستان یا مرکز درمانی که مصدوم به آن مراجعه می نماید امکانات تخصصی برای درمان مصدوم نداشته باشد ، ضمن پذیرش باید بیمار مصدوم را به بیمارستان یا مرکز درمانی دیگری که دارای امکانات مربوط است معرفی و اعزام نماید . مرکز یادشده موظف به پذیرش است .
ماده 4ـ در تصادفات منجر به جرح ، در صورتی که مقصر حادثه مشخص و دارای کارت معتبر بیمه شخص ثالث باشد ، شرکتهای بیمه تجاری مربوط موظفند در چارچوب قرارداد بیمه و بدون هیچ قید و شرط دیگر ، نسبت به پرداخت هزینه درمان مصدومان اقدام نمایند .
ماده 5 - هزینـه های درمانی حادثه دیدگان مشمول ماده ( 10 ) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصـوب 1347 - که مقصر یا ضارب مشخص ندارند در صورتی که براساس گواهی پزشک معالج و تایید بیمارستان مربوط ، در اثر تصادف با وسائل نقلیه مصدوم یا مضروب شده باشند ، از محل تامین خسارتهای بدنی" href="/tags/17394/صندوق-تامین-خسارتهای-بدنی/" class="link">صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود .
تبصره - حادثه دیدگان دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تامین اجتماعی مشمول این ماده نمی باشند .
ماده 6 - هزینه های درمان سایر مصدومان ناشی از سوانح وحوادث - غیر از موارد مندرج در مواد ( 4 ) و ( 5 ) این آئین نامه - بـه شرط آنکه در تعهد سازمانها و شرکتهای بیمه نباشد از محل ردیف متمرکز ( 129086 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور پرداخت می شود .
ماده 7 - کلیـه هزینه های منـدرج در این آئین نامه براساس تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ، موضـوع ماده ( 8 ) بیمه همگانی خدمات درمانی کشور" href="/tags/66142/قانون-بیمه-همگانی-خدمات-درمانی-کشور/" class="link">قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب 1373 - پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17301
تاریخ تصویب :
1383/04/24
تاریخ ابلاغ :
1383/05/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :