جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره18923/ت30134هـ 27/4/1383
وزارت مسکن و شهرسازی
هیات وزیران در جلسه مورخ19/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/8319 مورخ 7/11/1382 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379ـ ، مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران" href="/tags/65713/اساسنامه-شرکت-مادر-تخصصی-عمران-و-بهسازی-شهری-ایران/" class="link">اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را به شرح زیر تصویب نمود :
اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1ـ نام شرکت ، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود .
ماده 2ـ مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگیهایی در داخل کشور تأسیس کند .
ماده 3ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی ( خاص ) اداره می شود . این شرکت از هر لحاظ دارای استقلال مالی بوده و تابع مقررات اساسنامه خود می باشد .
ماده 4ـ مدت شرکت نامحدود است .
ماده 5 - سرمایه شرکت مبلغ 000 ،830 ،497 ،37 ریال است که به سه میلیون و هفتصد و چهل و نه هزار و هفتصد و هشتاد و سه سهم 000 ،10 ریالی با نام تقسیم شده و صددرصد سهام متعلق به دولت بوده و کلاً توسط دولت پرداخت شده است .
ماده 6 - هدف از تشکیل شرکت ، راهبری و ساماندهی فعالیتهای تصدی دولت از طریق شرکتهای زیرمجموعه در زمینه احیا ، بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی ، فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین مدیریت استفاده بهینه از امکانات مذکور درجهت توسعه درونی شهرها و ارتقای محیط زندگی شهری در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و توسعه و ترویج فعالیتهای فوقالذکر از طریق مشارکت شهرداریها ، ساکنان و مالکان بافتهای مزبور و اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد .
فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :
مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در سراسر کشور و فعالیت در زمینه برنامه ریزی جامع ،کنترل و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی شهری و دیگر اقدامات مرتبط با اهداف و وظایف شرکت اعم از فرهنگ سازی ، بسترسازی ، اطلاع رسانی ، طراحی ، تجهیز منابع ، سرمایه گذاری و جلب مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی و سایر مؤسسات و شرکتها .
موارد زیر از وظایف شرکت می باشد :
1 - کنترل و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای عمران شهری و الگوسازی در جهت تحقق اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
2 - کنترل و نظارت بر مدیریت و ساماندهی مشارکتهای مردمی اعم از مالکان و ساکنان واقع در طرحها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .
3 - جلب ، هدایت و تجهیز منابع مردمی و غیردولتی جهت اجرای پروژه های بهسازی و نوسازی شهری از قبیل مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با تشکیل شرکتهای سهامی عام و نظایر آن ، انتشار اوراق مشارکت و تحصیل وام از مؤسسات اعتباری ، پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
4 - عقد قرارداد برای استفاده از خدمات و منابع مؤسسات و شرکتهای خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
5 - مدیریت بر امور خرید ، فروش ، نقل و انتقال ، اجاره و استجاره ، تجمیع و تفکیک ، احداث بنا بر روی املاک و مستحدثات موضوع فعالیت شرکت و واگذاری املاک و اراضی معوض که از طریق شرکتهای زیرمجموعه انجام می شود .
6 - آزادسازی و تملکات ضروری برای اجرای طرحهای موضوع شرکت که بنا به ضرورت براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب صورت می گیرد .
7 - انجام فعالیتهای آموزشی ، مطالعاتی ، فرهنگی و ارتقا و توسعه منابع انسانی مرتبط با اهداف شرکت .
8 - ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از رشد بی رویه شهرها از طریق شناسایی معضلات شهری مربوط به بافتهای حاشیه ای و استفاده از ظرفیتهای توسعه درونی این مناطق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تصویب و ابلاغ به دستگاههای مرتبط .
9 - مدیریت ، توسعه و تجهیز منابع مالی جهت بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی و فرسوده شهری و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فی مابین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه .
10 - بررسی و مطالعه در زمینه تجربیات سایر کشورهای جهان و انتخاب روشهای برتر و بهینه ، آموزش و ترویج شیوه های برگزیده و اصول مرتبط با اهداف شرکت بین مدیران شهری ، شهرداریها و عموم ساکنان بافتها .
11 - مدیریت و ایجاد هماهنگی بین شرکتهای زیرمجموعه و هدایت آنها درجهت سیاستها و برنامه های مصوب دولت و وزارت مسکن و شهرسازی .
12 - بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها ، سیاستها ، برنامههای بلندمدت و میانمدت ، ضوابط ،مقررات و دستورالعملهای لازم مرتبط با بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی و فرسوده شهری و توسعه درون زا به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذیصلاح و همچنین انجام عملیات لازم به منظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
13 - پیشنهاد و پیگیری درخواستهای عمومی حوزه مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از دولت .
14 - انجام هرگونه عملیات مالی ، معاملات ، سرمایه گذاری ، تشکیل شرکت ، مشارکت در مؤسسات و شرکتهای دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
15 - اجرای سایر مواردی که براساس قوانین برعهده شرکت قرار می گیرد .
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 8 - ارکان شرکت به شرح زیر است :
1 - مجمع عمومی .
2 - هیات مدیره و مدیرعامل .
3 - بازرس ( حسابرس ) .
ماده 9ـ مجمع عمومی از اشخاص زیر تشکیل می شود :
1 - وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان رئیس مجمع عمومی .
2 - وزیر کشور .
3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی .
4 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
5 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ماده 10ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از :
1 - مجمع عمومی عادی .
2 - مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 11ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد و صورتهای مالی تلفیقی ( برای شرکتهای تابع ) و تصویب برنامه و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد . مجمع عمومی عادی در صورت لزوم به طور فوقالعاده نیز تشکیل می شود .
ماده 12ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت . تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهدبود . دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسه حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی به طور کتبی توسط رئیس مجمع یا رئیس هیات مدیره از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد ، به همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال می شود .
ماده 13ـ وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از :
1 - بررسی و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت .
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه ، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی ( برای شرکتهای تابع ) و بودجه شرکت .
3 - انتخاب اعضای هیتمدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی برای مدت 2 سال .
4 - انتخاب بازرس ( حسابرس ) شرکت .
5 - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
6 - تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هئیت مدیره و حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
7 - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
8 - اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شرکت جدید یا خرید سهام و مشارکت در سایر شرکتها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
تبصره - در مورد تأسیس شرکت دولتی جدید با رعایت اصل ( 85 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد .
9 - پیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به هیات وزیران برای تصویب .
10 - تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه گذاری برای شرکتهای تابع .
11 - اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری و یا صلح و سازش با آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
12 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می گیرد .
ماده 14ـ وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است :
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
2 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
3 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
4 - تعیین مدیران تصفیه .
ماده 15ـ هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است ، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .
تبصره 1ـ رئیس هیات مدیره به عنوان معاون وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود و توسط هیات مدیره پیشنهاد و با حکم وزیر مسکن و شهرسازی به این سمت منصوب می گردد .
تبصره 2ـ هریک از اعضای هیات مدیره به صورت تمام وقت در شرکت اشتغال داشته و به ترتیبی که هیات مدیره مشخص می نماید ، راهبری حوزه ای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه را عهده دار خواهد بود .
ماده 16ـ جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد شد .
ماده 17 ـجلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل می شود و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء ارسال خواهد شد .
تبصره - اداره جلسات هیات مدیره با رئیس و در غیاب وی با نایب رئیس هیات مدیره که توسط هیات مدیره تعیین می گردد ، می باشد .
ماده 18 - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره خواهد بود .
ماده 19 - اعضای هیات مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه را ندارند .
ماده 20 - وظایف هیات مدیره :
هیات مدیره برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد ، دارای اختیارات کامل است . هیات مدیره بویژه اختیارات زیر را دارا می باشد :
1 - پیشنهاد آئین نامه های مالی ،معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی عادی برای اتخاذ تصمیم .
2 - پیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابع در چارچوب سیاستهای مجمع عمومی جهت ارائه به هیات وزیران برای تصویب .
3 - پیشنهاد خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی عادی جهت تصویب .
4 - رسیدگی و تأیید بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی ( شرکتهای تابع ) و ارائه آن به مجمع عمومی عادی .
5 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه ، صورتهای مالی و بودجه شرکتهای تابع .
6 - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکتهای تابع با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
7 - تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه .
8 - تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس ( حسابرس ) شرکتهای تابع .
تبصره 1 - مدیرعامل شرکتهای تابع از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن و توسط هیات مدیره شرکتهای تابع انتخاب می شوند .
تبصره 2 - اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکتهای تابع با حکم رئیس هیات مدیره شرکت منصوب می شوند .
9 - بررسی و اتخاد تصمیم نسبت به هر نوع معامله ، مشارکت و سرمایه گذاری شرکت در شرکتهای زیرمجموعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
تبصره - خرید سهام شرکتهای زیرمجموعه مشمول این بند نیست .
10 - تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای تابع به مجمع عمومی .
11 - طراحی و ارائه برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
12 - تدوین و تصویب ضوابط برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات و تجارب علمی ، فنی و مهندسی شرکت با مراکز تحقیقاتی و علمی داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
13 - تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرائی لازم برای تسهیل فعالیتهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مورد عمل .
14 - انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و مخارج شرکت و شرکتهای تابع . انجام این وظیفه نباید در امور اجرائی شرکت و شرکتهای تابع خللی وارد آورد .
15 - تصویب سیاستها و خط مشی شرکتهای تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
16 - اتخاذ تصمیم درخصوص هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
17 - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و مصوبات مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
18 - تعیین حقوق ، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره و حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) شرکتهای تابع در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
19 - بررسی و تصمیم گیری در مورد چگونگی دریافت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب شرکت .
20 - تصمیم گیری درخصوص خرید و فروش هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که جزء داراییهای جاری محسوب می شود و برای اجرای وظایف محول شده لازم باشد و همچنین تهاتر و معاوضه اموال ، اراضی ، ساختمانها و املاک برای رفع نیازها و تعهدات شرکت در حدود آئین نامه معاملاتی شرکت .
21 - تصمیم گیری در خصوص واگذاری اراضی و املاک معوض به جای پرداخت بهای املاک خریداری شده و به طور کلی هرگونه معاوضه املاک و اراضی از طریق شرکتهای زیرمجموعه .
22 - تصویب ضوابط نحوه خرید و فروش اراضی و املاک مورد خریداری یا به فروش رسیده شرکت .
ماده 21 - هیات مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارشهای هیات مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس ( حسابرس ) شرکت ارسال نماید .
تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت استانداردهای لازم الاجرای حسابداری است .
ماده 22 - هیات مدیره با حفظ مسئولیت می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل یا دیگر مدیران شرکت یا شرکتهای زیرمجموعه تفویض نماید .
ماده 23 - مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت بوده و برای مدت 2 سال از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی تعیین می شود . مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت است . مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از اعضای هیات مدیره یا دیگر کارکنان شرکت یا مدیران شرکتهای زیرمجموعه ( به عنوان نمایندگان مدیرعامل ) به تشخیص خود واگذار نماید .
ماده 24 - موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل می باشد :
1 - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره با دارابودن حقوق و اختیارات قانونی لازم .
2 - تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت ، بودجه سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی ( شرکتهای تابع ) و ارائه آن به هیات مدیره .
3 - اداره امور فنی ، مالی ، اداری و استخدامی و حفظ حقوق ، منافع ، اموال و سرمایه شرکت .
4 - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره .
5 - عزل ، نصب ، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار ، تشویق و تنبیه و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان شرکت وفق قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی شرکت .
6 - نمایندگی شرکت در مقابل کلیه اشخاص ثالث و مقامات کشوری ، لشگری ، مؤسسات ، نهادها و بنیادها و مقامات قضایی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع به داوری و تعیین داور ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوای خسارت ، استرداد دعوا ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ، قبول یا رد سوگند با حق توکیل به غیر .
ماده 25 - امضای قراردادها و اسناد تعهدآور در مرکز مطابق با مقررات با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره است و در استانها یا سایر موارد لزوم تفویض ، صاحبان امضاهای مجاز یا مقامات مجاز ازطرف آنان و حدود اختیارات آنان با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره می باشد .
تبصره - افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و برداشت از حسابهای شرکت و کلیه چکها در مرکز با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ذیحساب شرکت است و در استانها با امضای نماینده مدیرعامل و نماینده ذیحساب می باشد .
ماده 26 - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل ، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ ومعتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت .
ماده 27 - شرکت دارای بازرس ( حسابرس ) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد . وظایف بازرس ( حسابرس ) طبق مقررات مربوط در قانون تجارت خواهد بود .
تبصره - اقدامات بازرس ( حسابرس ) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد .
فصل چهارم : صورتهای مالی
ماده 28 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد .
ماده 29 - صورتهای مالی شرکت باید طبق استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس ( حسابرس ) قرار داده شود .
فصل پنجم : سایر مقررات
ماده 30 - این شرکت و شرکتهای زیرمجموعه از نظر سیاستها و برنامه ها تابع اهداف و سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی می باشند .
ماده 31 - منظور از شرکت زیرمجموعه ، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت عمران و بهسازی شهری باشد . شرکت زیرمجموعه ای که بیش از 50% ( پنجاه درصد ) سهام آن متعلق به شرکت عمران و بهسازی شهری باشد ، شرکت تابع نامیده می شود .
ماده 32 - مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی عملکرد زیر نظر هیات مدیره اتخاذ تصمیم نماید . کمیته حسابرسی عملکرد وظیفه اعمال منظم و روشمند فرایند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفههای اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت و شرکتهای زیرمجموعه براساس برنامه ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی را بر عهده دارد .
این اساسنامه به موجب نامه های شماره7095/30/83 مورخ19/1/1383 و شماره 7881/30/83 مورخ14/4/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17301
تاریخ تصویب :
1382/11/19
تاریخ ابلاغ :
1383/05/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :