جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 18575/ت30184 هـ 28/4/1383
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیات وزیران در جلسات مورخ 29/11/1382 و 30/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 41603/100 مورخ 25/11/1382 وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379ـ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران را به شرح زیر تصویب نمود :

اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران
فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1ـ شرکت مخابرات ایران موضوع قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران - مصوب 1350ـ در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی و زیر نظر مجمع عمومی اداره خواهد شد . شرکت مخابرات ایران از این پس در این اساسنامه به اختصار ( شرکت ) نامیده میشود .
ماده 2ـ هدف از تشکیل شرکت ، ساماندهی فعالیتهای تصدی دولت در زمینه بهره برداری و توسعه مخابرات و ایجاد بسترهای فناوری اطلاعات در حوزه وظایف و چارچوب سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، راهبری شرکتهای زیرمجموعه ، افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت و شرکتهای زیرمجموعه و درصورت لزوم کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام نظارتها میباشد .
ماده 3ـ مرکز شرکت تهران است .
ماده 4ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی ( خاص ) اداره میشود . این شرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه میباشد .
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6 - سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد ریال است که به پنجاه هزار سهم صدهزار ریالی با نام منقسم میگردد و صددرصد ( 100% ) سهام متعلق به دولت است .
فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7ـ موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مدیریت سهام و سرمایههای شرکت در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات ، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایهگذاری ، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهرهبرداری از تأسیسات و انجام کلیه اقدامات مربوط که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد از طریق شرکتهای زیرمجموعه .
موارد زیر از وظایف شرکت میباشد :
1 - بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامههای بلندمدت و میانمدت مخابرات و فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات .
2 - تصویب طرحهای جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت .
3 - نظارت بر شرکتهای زیرمجموعه و ارزیابی عملکرد شبکههای مخابراتی مربوط .
4 - تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی ، تأسیس ، توسعه ، نگهداری و بهرهبرداری از شبکههای مخابراتی در شرکتهای زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای آنها .
5 - تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفههای خدمات مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات .
6 - اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و اتخاذ سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط .
7 - مدیریت ، توسعه و تأمین منابع مالی مخابرات و فناوری اطلاعات و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فیمابین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه .
8 - بررسی ، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری ، انتقال دانش فنی و اطلاعرسانی در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت .
9 - حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینههای تخصصی مرتبط با مخابرات و فناوری اطلاعات و پشتیبانی از برنامههای تربیت متخصصان مورد نیاز .
10 - حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در بهبود مدیریت و بهرهوری مخابرات و فناوری اطلاعات .
11 - حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی ،مهندسی و اجرائی بخش ( مشاورهای ، پیمانکاری و مدیریت پیمان ) .
12 - نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسیهای لازم .
13 - آمادهسازی شرکتهای زیرمجموعه قابل واگذاری ، تعیین قیمت و برنامه زمانبندی فروش سهام آنها .
14 - انحلال ، واگذاری ، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکتهای زیرمجموعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
15 - اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایهگذاری در داخل و خارج از کشور در رابطه با وظایف و مأموریتهای محوله در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
16 - عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقهای و بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
17 - مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد .
ماده 8 - ارکان شرکت عبارتند از :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره و مدیرعامل .
ج - بازرس ( حسابرس ) .
ماده 9ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل میشود :
1 - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ( رئیس مجمع عمومی ) .
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی .
3 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
4 - وزیر بازرگانی .
5 - وزیر صنایع و معادن .
ماده 10ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از :
الف - مجمع عمومی عادی .
ب - مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 11ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب صورتهای مالی شرکت ، تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد .
ماده 12ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت . تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع عمومی فوقالعاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود .
دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود .
ماده 13ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل میباشد :
1 - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت .
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه ، صورتهای مالی ، صورتهای مالی تلفیقی و بودجه شرکت .
3 - انتخاب و برکناری اعضای هیات مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی .
4 - انتخاب بازرس ( حسابرس ) شرکت .
5 - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت .
6 - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره و حقالزحمه بازرس ( حسابرس ) با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
7 - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت ، شرح وظایف و پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید مراجع ذیربط .
8 - اتخاذ تصمیم نسبت به آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب .
9 - تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه .
10 - اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
11 - تصویب آئیننامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی ، مالی ، تدارکاتی ، اداری و نیروی انسانی بین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه .
12 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکتهای زیرمجموعه .
13 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که طبق قانون تأسیس شرکت و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار گیرد .
تبصره - گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس ( حسابرس ) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع قرار گیرد .
ماده 14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر میباشد :
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
2 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
3 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
ماده 15ـ هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع ( وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ) و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحبنظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب میشوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دورههای بعد بلامانع است .
تبصره - رئیس و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرنوع شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع میباشد ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رئیس مجمع عمومی شرکت مجاز میباشد . هریک از اعضای هیات مدیره به ترتیبی که هیات مدیره مشخص مینماید راهبری حوزهای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه را عهدهدار خواهد بود .
ماده 16ـ اعضای هیات مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع منصوب میشوند .
تبصره - رئیس هیات مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود .
ماده 17ـ درصورت فوت ، حجر ، استعفاء یا برکناری هریک از اعضای هیات مدیره ، جانشین طبق ماده ( 15 ) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد .
ماده 18ـ جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد گردید .
ماده 19ـ جلسات هیات مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیات مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد .
تبصره - اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در غیاب او با نایب رئیس هیات مدیره میباشد .
ماده 20ـ هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضاء در آن درج و به امضاء اعضاء خواهد رسید . یک نسخه از مصوبات هیات مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده میشود .
ماده 21ـ وظایف و اختیارات هیات مدیره :
هیات مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است . هیات مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا میباشد :
1 - بررسی و تأیید آئیننامههای مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم .
2 - بررسی و تأیید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی .
3 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آئیننامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسند .
4 - بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی در چهارچوب تشکیلات کلان شرکت جهت اخذ تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور .
5 - اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاور و کارشناسان داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
ماده 22ـ هیات مدیره شرکت به عنوان اعضاء مجمع عمومی شرکتهای تابعه وظایف و اختیارات زیر را نیز بعهده دارند :
1 - اتخاذ تصمیم درباره آئیننامههای مالی ،معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابعه در چارچوب سیاستهای شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه ، صورتهای مالی و بودجه شرکتهای تابعه .
3 - تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه که کمتر از پنجاه درصد ( 50% ) سهام آن متعلق به شرکت است .
4 - تعیین بازرس ( حسابرس ) شرکتهای تابعه .
5 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع سرمایه گذاری توسط شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت .
6 - تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایهگذاری برای شرکتهای تابعه به مجمع عمومی شرکت .
7 - ارائه برنامه آموزشی به منظور تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعه .
8 - آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری برای فروش .
9 - تصویب سیاستها و خطمشیهای شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت .
10 - بررسی و تصویب تشکیلات کلان ، سقف پستهای سازمانی و برنامههای جذب و نگهداری نیروی انسانی شرکتهای تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی شرکت .
11 - بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکتهای تابعه به مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
12 - اصلاح ساختار ، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط ، پیشنهاد برنامه زمانبندی فروش شرکتهای قابل واگذاری ، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین صورتهای مالی مورد تأیید مراجع ذی صلاح قانونی و درصد سهام هریک از سهامداران و سایر اطلاعات لازم به سازمان خصوصیسازی حسب مورد درباره شرکتهای زیرمجموعه .
13 - تصویب برنامه های جامع توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات در شرکتهای زیرمجموعه در حوزه وظایف و مأموریت شرکت .
14 - انتخاب اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه .
تبصره - اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب میشوند .
15 - تدوین و تصویب آئیننامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی ، مالی ، تدارکاتی ، اداری و نیروی انسانی بین شرکتهای زیرمجموعه .
ماده 23ـ هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضای هیات مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب مینماید .
تبصره - مدیرعامل باید دارای شرایط مندرج در ماده ( 15 ) باشد .
ماده 24ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت میباشد . مدیرعامل میتواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید .
ماده 25ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد . مدیرعامل میتواند پس از اخذ نظر هیات مدیره با رعایت اصل ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .
ماده 26ـ مدیرعامل بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد :
1 - ارتقاء و اعطاء پاداش ، اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز و همچنین عزل و نصب و اخراج طبق قوانین و مقررات مربوط .
2 - معرفی امضاءهای مجاز شرکت .
3 - فراهم کردن همه گونه تسهیلات برای انجام وظایف بازرس ( حسابرس ) .
4 - اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرائی شرکت طبق برنامه ها و بودجه تفصیلی مصوب .
5 - دستور تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آئیننامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط ، به مراجع صالحه ، درصورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد .
6 - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره .
7 - تهیه بودجه سالانه شرکت ، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیات مدیره .
8 - تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره .
9 - اداره امور فنی ، مالی و اداری و استخدامی شرکت .
10 - پیشنهاد آئیننامه مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره .
11 - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره .
12 - اعطای وکالت نامه برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصیسازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
ماده 27ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیات مدیره یا نماینده منتخب هیات مدیره برسد . مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید . ضمناً کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوقالذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید .
ماده 28ـ شرکت دارای بازرس ( حسابرس ) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد .
تبصره - اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد .
ماده 29ـ وظایف بازرس ( حسابرس ) به قرار زیر است :
1 - تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت و آئین نامه های اختصاصی و بودجه مصوب .
2 - رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگیهای انجام شده به مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت .
3 - پیشنهاد نظریات مفید به هیات مدیره شرکت .
4 - سایر وظایف پیشبینی شده در قوانین و مقررات .
فصل چهارم - امور مالی
ماده 30ـ سال مالی شرکت از اول فروردینماه تا پایان اسفند ماه همان سال میباشد .
ماده 31ـ صورتهای مالی شرکت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس ( حسابرس ) قرارداده شود .
ماده 32ـ شرکت مکلف است هرسال معادل ده درصد ( 10% ) سود ویژه شرکت را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد .
ماده 33ـ شرکت مکلف است اندوخته احتیاطی تا میزان یک دهم سرمایه با وضع بیست درصد ( 20% ) از محل سود ویژه سالانه خود تشکیل دهد و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود .
ماده 34ـ شرکت مجاز است حساب جاری به ارزهای خارجی در بانک مرکزی افتتاح و تمام درآمد عمومی ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای بینالملل را در این حساب واریز نماید .
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 35ـ حل اختلاف بین شرکتهای زیرمجموعه بهعهده هیات مدیره شرکت و حل اختلاف هریک از شرکتهای زیرمجموعه با شرکت به عهده کمیته داوری میباشد که اعضای آن به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تأیید مجمع انتخاب میگردد . تصمیمات هیات مدیره شرکت و کمیته مذکور حسب مورد قطعی و لازمالاجرا است .
ماده 36ـ کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت میباشند و درصورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد .
ماده 37ـ منظور از شرکت زیرمجموعه شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد . شرکت زیرمجموعهای که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد شرکت تابعه نامیده میشود .
این اساسنامه به موجب نامه های شماره 7159/30/83 مورخ 26/1/1383 و شماره 7843/30/83 مورخ 11/4/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17301
تاریخ تصویب :
1383/01/30
تاریخ ابلاغ :
1383/05/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :