جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 18577/ت24822 هـ 28/4/1383
وزارت جهادکشاورزی
هیات وزیران در جلسات مورخ22/4/1382 و 10/3/1383 بنابه پیشنهاد شماره 011/6410/28مورخ 2/4/1380وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده واحده قانون تاسیس مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر - مصوب 1376 - اساسنامه مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر را به شرح زیر تصویب نمود :

اساسنامه موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
فصل اول - کلیات
ماده 1ـ موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر که از این پس در این اساسنامه به اختصار موسسه نامیده می شود به منظور انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه تاسماهیان دریای خزر و فراهم آوردن شرایط لازم برای همکاری و مشارکت محققین کشورهای ساحلی دریای خزر و سایر کشورهای جهان در جهت تحقق موضوع و اهداف مؤسسه ، تاسیس و وفق مفاد این اساسنامه به فعالیت می پردازد .
ماده 2ـ موسسه دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری بوده که برای مدت نامحدود به صورت مؤسسه دولتی تشکیل و وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی می باشد .
تبصره1ـ موسسه از نظر مالی ،اداری ، استخدامی و تشکیلات تابع مقررات وزارت جهاد کشاورزی است و اعضاء هیات علمی آن از مقررات حاکم بر سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی برخوردار خواهند بود .
تبصره2ـ مرکز اصلی مؤسسه در شهر رشت است .
فصل دوم - وظایف موسسه
ماده 3ـ وظایف اصلی موسسه عبارت است از :
1 - ارزیابی و چگونگی بازسازی ذخایر تاسماهیان آبهای حوزه فعالیت موسسه و پیشنهاد تعیین میزان و نحوه برداشت از ذخایر تاسماهیان و همچنین تولید و رهاسازی بچه ماهی .
2 - تشکیل بانک ژنی و تحقیق درمورد ژنتیک و اصلاح نژاد و بیوتکنولوژی تاسماهیان با همکاری مؤسسه تحقیقات و بیوتکنولوژی کشاورزی .
3 - تحقیق و مطالعه در زمینه بهداشت و بیماریهای تاسماهیان و نیز اثرات عناصر و مواد آلاینده در محیط زیست تاسماهیان .
4 - تحقیق و بررسی در زمینه روشهای مدرن صید و صیادی و تولید انواع فرآورده های تاسماهیان .
5 - تحقیق و بررسی در زمینه فیزیولوژی ، بیوشیمی ، بیولوژی ، اکولوژی و لیمنولوژی تاسماهیان .
6 - تحقیق و بررسی در زمینه تکثیر ، تغذیه و روشهای مناسب پرورش انواع تاسماهیان و توسعه تکنولوژی آن .
7 - مبادله اطلاعات علمی و فنی و برگزاری همایشهای ملی ، منطقه ای و بین المللی و تبادل کارشناس با موسسات تحقیقاتی و دانشگاه های داخلی و خارجی .
8 - جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی تاسماهیان .
9 - تأمین نیازهای علمی و پژوهشی مراکز اجرائی و علمی در زمینه تاسماهیان .
10 - انتشار کتب ، مقالات ، نشریات علمی ، تحقیقاتی و آموزشی در زمینه تاسماهیان .
فصل سوم : ارکان موسسه
ماده 4ـ ارکان موسسه عبارتست از :
1 - هیات امنا .
2 - رئیس .
ماده 5 - هیات امنا بالاترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری موسسه است که با ترکیب ذیل تشکیل می گردد :
1 - وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس هیات امنا .
2 - وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار وی .
3 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نماینده تام الاختیار وی .
4 - رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به عنوان نایب رئیس .
5 - مدیر عامل شرکت سهامی شیلات ایران .
6 - دو نفر از متخصصین مرتبط به پیشنهاد رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی .
7 - رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر به عنوان دبیر هیات امنا .
8 - رئیس مؤسسه تحقیقات شرکت سهامی شیلات ایران .
تبصره - نحوه تشکیل و ترتیب کار هیات امنا طبق آئین نامه ای است که به تصویب هیات مذکور خواهد رسید .
ماده 6 - جلسات هیات امنا با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و اتخاذ تصمیمات با اکثریت آراء اعضا معتبر است .
تبصره - جلسات عادی هیات امنا حداقل هر شش ماه یکبار و جلسات فوق العاده با درخواست یکی از اعضا و موافقت رئیس هیات امنا تشکیل می گردد .
ماده 7ـ وظایف هیات امنا به قرار زیر است :
1 - تصویب برنامه ها ، خط مشی ها و اولویتهای تحقیقاتی موسسه و نظارت عالیه بر حسن اجرای آن .
2 - تصویب و نظارت عالیه بر قراردادهای بین المللی موسسه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
3 - پیشنهاد بودجه سالانه به مراجع ذیربط .
4 - تصویب اخذ و دریافت وامها و کمکهای بلاعوض داخلی و خارجی موسسه برطبق قوانین و مقررات .
5 - تصویب تشکیلات مؤسسه پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
6 - تصویب آئین نامه های موردنیاز موسسه .
7 - پیشنهاد تغییر در مفاد اساسنامه به هیأت وزیران .
8 - تصویب برقراری ارتباط و عقد قراردادهای همکاری .
ماده 8 ـ رئیس موسسه از اعضای هیات علمی وزارت جهاد کشاورزی به شرط دارا بودن تخصص مربوط به موضوع فعالیت موسسه می باشد که به پیشنهاد معاون تحقیقاتی و حکم وزیر جهادکشاورزی برای مدت چهار سال منصوب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است .
ماده 9ـ رئیس موسسه بالاترین مقام اجرائی موسسه بوده و اهم وظایف و اختیارات وی به شرح ذیل می باشد :
1 - اجرای مصوبات هیات امنا
2 - تهیه و تدوین سیاستها و خط مشی ها و برنامه ها و اولویتهای علمی و تحقیقاتی موسسه و پیشنهاد آن به هیات امنا جهت تصویب .
3 - مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای پروژه های تحقیقاتی مصوب از جنبه های علمی ، برنامه ای و بودجه ای در موسسه
4 - تهیه و تنظیم بودجه سالانه موسسه و پیشنهاد به هیات امنا
5 - برنامه ریزی و هماهنگی در برگزاری همایشهای ملی ، منطقه ای و بین المللی
6 - تهیه گزارش عملکرد سالیانه موسسه و ارایه آن به هیات امنا
7 - تنظیم و پیشنهاد تشکیلات و آئین نامه ها و دستور العملهای موردنیاز موسسه به هیات امنا .
8 - امضا اوراق و اسناد تعهد آور و عقد قراردادهای تحقیقاتی ملی و بین المللی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط .
9 - انجام هرگونه امور اداری و اجرائی و پرداخت هزینه ها درچارچوب بودجه مصوب موسسه و ضوابط مالی مربوط .
10 - استخدام کارکنان در حدود مصوبات هیات امنا و سایر مقررات مربوط .
11 - نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان مؤسسه
12 - طرح ، پیگیری ، دفاع از هرگونه دعوی له و علیه موسسه در کلیه مراجع قضایی و اداری و استیفاء حقوق موسسه با حق توکیل به غیر تا یک درجه
13 - اتخاذ تصمیم در حدود مقررات این اساسنامه و با اختیاراتی که هیات امنا به وی تفویض می نماید .
تبصره - رئیس موسسه می تواند بخشی از اختیارات خود را به معاونین ، مدیران یا هریک از کارکنان تفویض نماید . این امر نافی مسؤولیت وی نمی باشد .
فصل چهارم : منابع مالی موسسه
ماده 10ـ منابع مالی موسسه به شرح ذیل می باشد :
1 - اعتبار تخصیصی به موسسه در بودجه کل کشور
2 - کمک مالی اشخاص ، مؤسسات ، شرکتها و سازمانهای ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
3 - درآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیت قانونی مؤسسه به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن درحدود اعتبارات مصوب از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط برای افزایش کارایی و گسترش و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی در اختیار موسسه قرار گیرد .
این اساسنامه به موجب نامه های شماره 4450/30/82 مورخ 19/7/1382 و شماره 7842/30/83 مورخ 11/4/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17301
تاریخ تصویب :
1383/03/10
تاریخ ابلاغ :
1383/05/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :