جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره 15564/ت30567ک 30/4/1383
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیـون سیاسی - دفـاعی هیات دولت در جلسـه مورخ 14/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 7461/42/4/1 مورخ 5/2/1383 وزارت کشـور و به استنـاد مـاده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصـوب 1362 - با رعـایت تصویبنامه شمـاره 58538/ت26118هـ مـورخ 22/12/1380 تصویب نمودند :
روستای باروق مرکز بخش باروق از توابع شهرستان میاندوآب به شهر تبدیل و به عنوان شهر باروق شناخته شود .
محدوده این شهر براساس تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) قانون مذکور تعیین خواهدشد .
این تصویبنامه در تاریخ 28/4/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17307
تاریخ تصویب :
1383/04/14
تاریخ ابلاغ :
1383/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :