جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 16513/ت31126هـ 12/5/1383
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/5/1383 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعرفه آگهیهای دولتی برای سال 1383 را به شرح زیر تصویب نمود :
تعرفه آگهیهای دولتی برای سال 1383
ماده 1ـ نرخ چاپ آگهیهای دولتی در مطبوعات به شرح زیر است :
1ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها تا ده هزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 2000 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 1330 ریال
ج - هر سطر صفحات دوم و سوم 1000 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 800 ریال
 2ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین ده هزار تا پنجاه هزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 2930 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 2000 ریال
ج - هر سطر صفحات دوم و سوم 1330 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 1070 ریال
3ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین پنجاه هزار تا یکصدهزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 7470 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 4940 ریال
ج - هر سطر صفحات دوم و سوم 2590 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 1850 ریال
4ـ مطبوعاتی که تعدادشمارگان آنها بین یکصدهزار تا دویست هزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 11320 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 7470 ریال
ج - هر سطر صفحات دوم و سوم 4940 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 2660 ریال
5 - مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین دویست هزار تا سیصدهزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 15950 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 12300 ریال
ج - هر سطر صفحات دوم و سوم 6200 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 3960 ریال
6ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین سیصدهزار تا چهارصدهزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 21285 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 17985ریال
ج - هر سطر صفحات دوم و سوم 13365 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 6655 ریال
7ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بیش از چهارصدهزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 26620 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 22660 ریال
ج - هر سطر صفحات دوم و سوم 20020 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 9350 ریال
تبصره - مبنای محاسبات وسیله سطرشمار مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .
ماده 2ـ نرخ چاپ آگهیهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری در مطبوعات که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ملزم به پرداخت وجه آن هستند ، به شرح زیر است :
1ـ نرخ چاپ آگهیهای تحدید حدود ، نوبتی ، فقدان سند ، اجرائی ، مزایده ، دادرسی مدنی ، حصر وراثت و غیره در نشریات با شمارگان تا یکصدهزار نسخه برمبنای هر سطر 390 ریال و برای آگهیهای ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی برمبنای هر سطر 1050 ریال محاسبه می گردد .
2ـ نرخ چاپ هر دو گروه از آگهیهای یادشده در نشریات با شمارگان بیش از یکصدهزار نسخه برمبنای هر سطر 2010 ریال خواهدبود .
تبصره - در محاسبات نرخ آگهیهای موضوع این ماده هر سه کلمه یک سطر تلقی می شود .
ماده 3ـ نرخ چاپ آگهی در صفحات داخلی نشریات مجلد شده به شرح زیر است :
1ـ در مجلات با شمارگان کمتر از پنج هزار نسخه هر سطر 670 ریال .
2ـ در مجلات با شمارگان تا بیست هزار نسخه هر سطر 940 ریال .
3ـ در مجلات با شمارگان بیش از بیست هزار نسخه هر سطر 1200 ریال .
تبصره - به نرخ چاپ آگهی صفحات پشت جلد و داخل جلد مطبوعات موضوع این ماده به ترتیب صددرصد ( 100% ) و پنجاه درصد ( 50% ) افزوده می شود .
ماده 4ـ به نرخ چاپ آگهیهای دولتی در جرایدی که به زبان غیرفارسی انتشار می یابند سی درصد ( 30% ) اضافه می شود .
ماده 5 - به نرخ چاپ آگهیهای دولتی در مطبوعات استانی که به زبان فارسی و یا محلی انتشار می یابند بر حسب تعداد شمارگان آنها بیست درصد ( 20% ) اضافه می شود .
ماده 6 - در کلیه مطبوعات به نرخ پایه آگهیهایی که به صورت رنگی به چاپ می رسند به ازای هر رنگ سی و پنج درصد ( 35% ) اضافه می شود .
ماده 7 - به نرخ چاپ آگهیهای دولتی در مطبوعاتی که به طور تمام رنگی به چاپ می رسند بر حسب تعداد شمارگان آنها ده درصد ( 10% ) اضافه می شود .
ماده 8 - هزینه های مربوط به تهیه و تکثیر عکس ، کلیشه ، ترجمه و طراحی متن آگهی با کارشناسی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عهده سازمان آگهی دهنده است .
ماده 9ـ این تصویبنامه در سال 1383 از زمان ابلاغ لازم الاجرا است و برای سالهای بعد نیز تا زمانی که لغو نشده است به قوت خود باقی است . کلیه تصویبنامه های مغایر با این تصویبنامه و تعرفه های قبلی از درجه اعتبار ساقط است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17311
تاریخ تصویب :
1383/05/07
تاریخ ابلاغ :
1383/05/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :