جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 22715/ت29620هـ 12/5/1383

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره21453/7500 مورخ 27/7/1382 سازمان تامین اجتماعی و به استناد تبصره ( 2 ) ماده ( 11 ) اصلاحی قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری - مصوب1380ـ تصویب نمود :
ماده ( 3 ) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری ، موضوع تصویبنامه شماره 25819/ت26952هـ مورخ22/5/1382 به شرح ذیل اصلاح می شود .
( ماده 3ـ سازمان اداره امور صندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار است . )
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 8036/30/83 مورخ 29/4/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17311
تاریخ تصویب :
1383/04/17
تاریخ ابلاغ :
1383/05/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :