جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 22716/ت30955هـ 12/5/1383
سازمان تربیت بدنی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/4/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 16054/6772هـ/ب مورخ 6/3/1383 تصویب نمود :
در بند ( 9 ) اساسنامه اصلاحی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، موضـوع تصویبنامه شمـاره 54229/ت28092هـ مورخ 9/10/1382 عبـارت ( و ذیحساب شرکت یا نماینده وی ) قبل از واژه ( برسد ) اضافه می گردد .
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 8035/30/83 مورخ 29/4/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17311
تاریخ تصویب :
1383/04/14
تاریخ ابلاغ :
1383/05/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :