جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره33551/1 4/5/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الزام دولت به اقدام قانونی جهت ایجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس بند ( 9 ) اصل سوم ( 3 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان الزام دولت به ارائه لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس بند ( 9 ) اصل سوم ( 3 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 26/3/1383 تصویب شده بود ، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 21/4/1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 23510 13/5/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قانون الزام دولت به اقدام قانونی جهت ایجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس بند ( 9 ) اصل سوم ( 3 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 33551/1 مورخ 4/5/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون الزام دولت به اقدام قانونی جهت ایجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس بند ( 9 ) اصل سوم ( 3 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده - دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون براساس بند ( 9 ) اصل سوم ( 3 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی لازم را جهت ایجاد نظام جامع و فراگیر هماهنگ پرداخت کلیه کارکنان دولت به عمل آورد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/03/26
تاریخ ابلاغ :
1383/05/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :