جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 25157/28437 13/5/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نظر به اینکه در تحریر جدول شماره ( 2 ) : ضریب اولویت مدرک تحصیلی برحسب تخصص در گروه مهندسی آب مندرج در صفحه ( 7 ) پیوست تصویبنامه شماره 20637/ت28437هـ مـورخ 23/4/1383 ، موضوع آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، اشتباهاتی صورت گرفته است ، لذا مراتب جهت اصلاح به شرح جدول پیوست اعلام می شود .
دبیر هیات دولت - عبداله رمضان زاده


جدول

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/05/13
تاریخ ابلاغ :
1383/05/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :