جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره25489/ت30079هـ 14/5/1383
وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ11/5/1383 بنابه پیشنهاد شماره90940 مورخ28/10/1382 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ( 4 ) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب 1380ـ آئین نامه اجرائی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب 1380ـ
فصل اول - کلیات و تعاریف
ماده 1ـ در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند :
الف - کـاریابی : موسسات و دفـاتر مشـاوره شغلی و حرفه ای بـرای کاریابی غیردولتی در داخل کشور و یا مجاز به اعزام نیروی کار به خارج از کشور که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس می شوند .
ب - وزارت :وزارت کار و امور اجتماعی .
پ - هیات : هیات موضوع ماده ( 7 ) این آئین نامه .
ت - اداره کل استان : اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط .
ث - قانون : قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب 1380ـ
ماده 2ـ متقاضیان تاسیس کاریابی ها موظفند طبق قانون و ضوابط و مقررات مندرج در این آئین نامه از وزارت ، مجوز فعالیت اخذ کنند .
ماده3ـ تمامی کاریابی های دارای مجوز رسمی کمافی السابق دارای اعتبار می باشند .
ماده4ـ مجوز فعالیت کاریابی به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت آنها براساس مواد( 11 ) و ( 12 ) این آئین نامه تایید می شود ، صادر می گردد .
تبصره 1ـ اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت ضوابط این آئین نامه و مسئول و پاسخگو به مراجع ذی صلاح می باشند .
تبصره2ـ درصورت تغییر مدیر ، موسسات حقوقی موظفند فرد واجد شرایط دیگری را معرفی نمایند تا مجوز به نام وی صادر شود . درغیراین صورت تا تعیین مدیر جدید دفتر کاریابی مجاز به فعالیت نخواهد بود .
ماده 5 - امتیاز کاریابی قابل انتقال به غیر نمی باشد . درصورت عدم ادامه کار مدیر به هر علت تا تعیین مدیرجدید ، کاریابی مجاز به ادامه فعالیت نیست .
ماده 6ـ برای ارایه خدمات کاریابی به زنان جوینده کار ، کاریابی ها موظفند حداقل یک نفر کارشناس زن استخدام نمایند .
ماده 7ـ هیاتی مرکب از افراد زیر به منظور انجام وظایفی که در این آئین نامه مقرر شده است ، در وزارت تشکیل می شود :
الف - مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت .
ب - مدیرکل دفتر توسعه اشتغال خارج از کشور وزارت .
پ - مدیرکل دفتر سیاستگذاری راهبردی اشتغال وزارت .
ت - مدیرکل دفتر اشتغال زنان وزارت ( درمورد کاریابی های داخلی ) و مدیرکل دفتر روابط بین الملل وزارت ( درمورد کاریابی های خارج از کشور ) .
ث - دو نفر نماینده به انتخاب شورای عالی کار ( یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر ) .
ج - نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور .
چ - یک نماینده از وزارت امور خارجه ( کمیته ماده ( 7 ) مربوط به کاریابی های خارج از کشور ) .
ح - نماینده سازمان ملی جوانان .
تبصره 1ـ احکام اعضاء توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می شود .
تبصره 2ـ جلسات مربوط به اعطای مجوز کاریابی داخلی با ریاست مدیرکل هدایت نیروی کار و جلسات مربوط به اعطای مجوز کاریابی خارجی با ریاست مدیرکل توسعه اشتغال در خارج از کشور تشکیل می گردد .
تبصره3ـ جلسات باحضور دوسوم اعضاء رسمی و رای اکثریت ملاک است . ماده8ـ وظایف هیات به شرح زیر است :
الف - نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه .
ب - بررسی و تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی کاریابی واجد شرایط پس از ارایه توسط اداره کل استان .
پ - تعیین ضوابط مربوط به مکان ، امکانات و تجهیزات موردنیاز کاریابی ها در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی .
ماده9ـ مجوز ایجاد کاریابی ها پس از انجام مراحل پیش بینی شده در این آئین نامه توسط اداره کل هدایت نیروی کار ( کاریابی های داخلی ) و اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور ( کاریابی های خارجی ) صادر می گردد .
ماده 10ـ درصورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم رعایت ضوابط مندرج در این آئین نامه بر اساس گزارش اداره کل استان ، بنا به تشخیص هیات ، علاوه بر مجازات پیش بینی شده در قانون ، مجوز کاریابی متخلف تمدید نشده یا لغو می شود .
تبصره - تصمیمات هیات حسب مورد توسط اداره کل هدایت نیروی کار و اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور به مراجع ذیربط ابلاغ می شود .
فصل دوم - ضوابط ایجاد کاریابی اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده 11ـ اشخاص حقیقی متقاضی ایجاد دفاتر کاریابی باید دارای شرایط زیر باشند :
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور .
ب - نداشتن سابقه کیفری موثر به تایید مراجع ذی صلاح .
پ - دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( برای آقایان )
ت - داشتن حداقل سن 30سال تمام .
ث - دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس ، ترجیحا در یکی از رشته های علوم اقتصادی ، مدیریت ، حقوق ، علوم تربیتی ، روانشناسی ، مشاوره و راهنمایی ، جامعه شناسی و خدمات اجتماعی .
تبصره1ـ متقاضیان کاریابی خارجی دارای حداقل دو سال تجربه کاری در زمینه کاریابی داخلی در اولویت هستند .
تبصره2ـ مدیران کاریابی خارجی باید آشنا به یکی از زبانهای خارجی ، مدیریت بازاریابی بین المللی نیروی کار و قوانین و مقررات مربوط به صدور روادید کار باشند .
تبصره3ـ تمامی بازنشستگان وزارت که متقاضی دریافت مجوز ایجاد کاریابی می باشند از الزام موضوع بند( ج ) این ماده به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ، معاف می باشند ، مشروط برآنکه حداقل دو سال در زمینه خدمات اشتغال و کاریابی سابقه کار داشته باشند .
ماده12ـ شرایط مسئول فنی کاریابی اشخاص حقوقی به شرح زیر می باشد :
الف - دارا بودن حداقل مدرک لیسانس در یکی از رشته های علوم اقتصادی ، مدیریت ، حقوق ، مشاوره وراهنمایی و خدمات اجتماعی .
ب - عدم سابقه محکومیت کیفری موثر .
پ - داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم و یا موقت .
ت - تسلط به زبان خارجی برای کاریابی های خارج از کشور .
ماده 13ـ ادارات کل استان مکلفند پس از تایید احراز شرایط کامل متقاضیان برای کسب تایید نهایی و صدور مجوز ، تقاضای متقاضیان را به هیات ارسال دارند .
ماده14ـ مدت اعتبار مجوز کاریابی حداکثر سه سال است ، تمدید مجوز منوط به ارزیابی و تایید عملکرد دفاتر کاریابی توسط هیات می باشد .
فصل سوم - وظایف کاریابی ها
ماده 15ـ وظایف کاریابی های داخلی و بین المللی عبارت است از :
الف - شناخت بازار کار داخلی ( ویژه کاریابی های داخلی ) .
ب - شناخت بازار کار کشورهای خارجی ( ویژه کاریابی های بین المللی ) .
پ - ثبت نام از متقاضیان کار .
ت - کسب فرصتهای شغلی . ( ویژه کاریابی های داخلی ) .
ث - مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار و کارفرمایان .
ج - به کارگماری کارجویان در واحدهای پذیرنده در بخشهای اقتصادی .
چ - کسب فرصتهای شغلی مناسب برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور ( ویژه کاریابی های بین المللی ) .
ماده 16ـ کاریابی ها به هیچ وجه حق تامین نیروی انسانی موردنیاز کارفرمایان را به صورت پیمانکاری ندارند .
ماده 17ـ کاریابی ها حق انجام فعالیت های پیمانکاری در قالب شرکتهای خدمات پشتیبانی نیروی انسانی را ندارند .
تبصره 1ـ هرگونه تغییر و تحول در مکان دفتر کاریابی با هماهنگی اداره کل استان خواهد بود .
تبصره 2ـ کاریابی ها حق ایجاد شعبه و دفتر جداگانه تحت عنوان دفتر نمایندگی را ندارند ، موارد استثناء منوط به تشخیص و تایید هیات موضوع ماده ( 7 ) این آئین نامه می باشد .
تبصره 3ـ متقاضیانی که با درخواست آنان در هیات موضوع ماده ( 7 ) موافقت به عمل آمده است ، موظفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به معرفی مکان و تامین امکانات مربوط کاریابی و دریافت تایید اداره کل استان اقدام نمایند .
ماده 18ـ برای اعزام نیروی انسانی مازاد به خارج از کشور در صورتی که نیروهای کار اعزامی آشنا به زبان آن کشور نباشند ، کاریابی ها می توانند زمینه های لازم را برای آموزش زبان افراد اعزامی با هزینه متقاضیان فراهم نمایند .
ماده 19ـ کاریابی ها موظف به رعایت موارد زیر می باشند :
الف - تکمـیل و ارسال پرسشنامه اطلاعاتی و آماری ماهانه اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور به ادارات کل استان .
ب - کاریابی ها مکلف به ارایه مشاوره شغلی و حرفه ای براساس دستورالعمل مصوب هیات موضوع ماده ( 7 ) این آئین نامه می باشند .
پ - راهنمایی و معرفی متقاضیان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای باتوجه به نیاز بازار کار به منظور فراگرفتن مهارتهای موردنیاز .
تبصره - اداره کل استان موظف است موارد مربوط به بندهای ( الف ) و ( ب ) این ماده و سایر اطلاعات را ماهانه به مرکز اطلاعات رایانه ای و ادارات کل هدایت نیروی کار و توسعه اشتغال وزارت ارسال نماید .
ماده 20ـ تمامی کاریابی ها موظف به حفظ و نگهداری محرمانه اطلاعات پرسنلی و هویتی جویندگان کار می باشند .
ماده 21ـ دریافت حق الزحمه کاریابی براساس موارد زیر می باشد :
الف - حق الزحمه کاریابی هایی که منجر به انعقاد قرارداد کار یک ساله و بیشتر شود ، معادل یک ماه حقوق دریافتی کار جواز کارفرما خواهد بود و این میزان نباید کمتر از روز کاری باشد .
ب - حق الزحمه مشاوره شغلی که منجر به ثبت نام رسمی کارجو در کاریابی شود ، مبلغ ده هزار ریال می باشد که هر سال بنا به پیشنهاد هیات موضوع ماده ( 7 ) این آئین نامه و تصویب شورای عالی کار تعیین و ابلاغ خواهد شد .
پ - برای قرارداد کار با مدت کمتر حق الزحمه به صورت تناسبی محاسبه خواهد شد که این میزان نباید کمتر از 10 روز باشد .
ماده 22ـ کاریابی ها حق دریافت هیچگونه وجهی از جویندگان کار نخواهند داشت و ملزم به رعایت تعرفه موضوع ماده ( 22 ) این آئین نامه خواهند بود .
ماده 23ـ کاریابی ها می توانند به منظور وصول حق الزحمه خود براساس توافق با جوینده کار به میزان حق الزحمه تعیین شده در بند ( الف ) ماده ( 21 ) این آئین نامه تضمین اخذ نمایند .
فصل چهارم - رسیدگی به تخلفات
ماده 24ـ رسیدگی به موارد تخلف هریک از کاریابی ها پس از بررسی توسط اداره کل استان و ارایه گزارش ، در هیات انجام می شود .
ماده 25ـ مدیران کل استان ، مسئول اجرای صحیح این آئین نامه می باشند و نظارت مداوم بر کار کاریابی ها خواهند داشت .
تبصره - نظارت بر درج آگهی کاریابی ها در جراید و رسانه های گروهی برای جلوگیری از فعالیت کاریابی های غیرمجاز توسط ادارات کل استان به عمل می آید .
ماده 26ـ موارد قابل رسیدگی موضوع ماده ( 25 ) این آئین نامه به شرح زیر است :
الف - ارتـکاب هرگونه عمل خـلاف مقررات قانونی و شئونات شغلی توسط کاریابی ها .
ب - رسیدگی به شکایات جویندگان کار از کاریابی ها .
پ - عدم رعایت نوبت در معرفی جویندگان کار با تخصص و سوابق مشابه واحدهای پذیرنده نیروی کار ( اعم از داخل یا خارج از کشور ) .
ت - عدم رعایت ضوابط و مقررات تدوین شده در این آئین نامه نظیر دریافت حق الزحمه بیش از میزان تعیین شده ( و نیز عدم مشاوره شغلی و حرفه ای ) .
ث - معرفی افراد به کارفرمایان بدون توجه به ضوابط اعلام شده از سوی آنان .
ج - عدم ارایه به موقع آمار و اطلاعات به اداره کل استان .
چ - عدم همکاری با کارشناسان اداره کل هدایت نیروی کار ، ( توسعه اشتغال در خارج ازکشور ) و بازرسان ادارات کل کار و امور اجتماعی در سراسر کشور .
ح - هرگونه سوء استفاده از مجوز ایجاد دفاتر کاریابی .
ماده 27ـ عدول اشخاص حقیقی و حقوقی از ضوابط این آئین نامه و سایر ضوابط مربوط که توسط وزارت اعلام می شود ، تخلف محسوب شده و براساس رای هیات موجب تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی و عدم تمدید پروانه کار خواهد شد و درصورت لزوم ، موارد از طریق قوه قضاییه و مراجع ذیربط تعقیب می گردد .
تبصره - هیات موظف است موضوع عدم تمدید مجوز کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد آنان خودداری شود . موضوع عدم تمدید مجوز کاریابی توسط اداره کل مربوط ، از طریق جراید جهت آگاهی عمومی اعلام می شود .
فصل پنجم - ضوابط انتخاب و معرفی کاریابی های نمونه
ماده 28ـ کاریابی ها پس از بررسی عملکرد سالانه آنها به شرح زیر باتوجه به امتیاز کسب شده مورد تشویق قرار خواهند گرفت :
الف - بالاترین آمار مربوط به بکار گمارده شدگان در داخل و یا خارج از کشور .
ب - تامین نیروی کار موردنظر کارفرمایان( اعم از داخلی و خارجی ) و رعایت اصل تطبیق عرضه و تقاضای نیروی کار به لحاظ انضباط ، تخصص و مهارت و غیر اینها .
پ - ارایه به موقع اطلاعات تقاضای نیروی کار ( فرصتهای شغلی اخذ شده از کارفرمایان ) به اداره کل استان .
ت - رعایت دقیق ضوابط و مقررات این آئین نامه جهت اعزام افراد به خارج از کشور و عدم بروز مشکلات از سوی افراد اعزامی .
ث - اعلام منظـم گـزارشـهای ماهانـه ثبت نام شدگان ، معـرفی شـدگان ، بکارگمارده شدگان به اداره کل استان .
ماده 29ـ سالانه از محل اعتباراتی که برای کمک و تجهیز کاریابی ها در قانون بودجه کل کشور منظور می شود کمک های نقدی و غیرنقدی به تشخیص وزارت به کاریابی هایی که مطابق این آئین نامه فعالیت نموده باشند با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت می شود .
ماده 30ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 23984/ت26630هـ مورخ 11/12/1381 می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/05/11
تاریخ ابلاغ :
1383/05/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :