جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره25256/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد ریاست جمهوری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیات وزیران در جلســه مــورخ 4/5/1383 بنا بــه پیشنهاد وزارت دفـــاع و پشتیبانی نیروهــای مسلح و بــه استناد مــاده ( 7 ) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود :
نشان دولتی ( درجه سه ایثار ) به خانم مرضیه حدیدچی دباغ اعطا شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/05/04
تاریخ ابلاغ :
1383/05/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :