جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره25485/ت31102هـ 14/5/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ7/5/1383 باتوجه به نظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه های شماره 5099هـ/ب مورخ 19/3/1382 و شماره87833/6359هـ/ب مورخ 28/11/1382 تصویب نمود :
الف - ارقـام تـعـرفـه اجزاء ( 1 ) ، ( 2 ) و ( 3 ) بـند ( 1 ) تصویبنامه شماره 4524/ت26368هـ مورخ 8/2/1381 به شرح زیر اصلاح می گردد :
1 - صدور کارت شناسایی از ( 000/100 ) ریال به ( 000/50 ) ریال .
2 - صدور و تمدید برگه های تردد از ( 000/20 ) ریال به ( 000/22 ) ریال
3 - صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه از ( 000/30 ) ریال به ( 000/33 ) ریال
ب - تصویبنامه های شماره 60889/ت27825هـ مــورخ 3/12/1381 و 34456/ت29406هـ مورخ 1/7/1382 لغو می گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/05/07
تاریخ ابلاغ :
1383/05/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :