جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 24828/ت30588ک 11/5/1383
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیـون سیـاسی - دفاعی هیات دولت در جلسـه مورخ 14/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره8223/42/4/1 مورخ 6/2/1383 وزارت کشـور و به استنـاد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصـوب1362 - با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند :
1 - روستاهای گیل آباد و اسدآباد مطابق نقشه 250000 :1 پیوست که با مهر دفتر هیات دولت تایید می گردد از دهستان فضل بخش زرین دشت شهرستان نهاوند منتزع و به دهستان گیان بخش زرین دشت همین شهرستان الحاق گردد و مرز دهستان گیان از بخش زرین دشت با دهستان شعبان از توابع بخش مرکزی شهرستان نهاوند مطابق نقشه250000 :1 پیوست که با مهر دفتر هیات دولت تایید می گردد اصلاح گردد .
2 - روستاهای عنبرقنبر و اکبرآباد مطابق نقشه250000 :1 پیوست که با مهر دفتر هیات دولت تایید می گردد از دهستان طریق الاسلام بخش مرکزی شهرستان نهاوند منتزع و به دهستان فضل بخش زرین دشت همین شهرستان الحاق گردند و مرز دهستان فضل از بخش زرین دشت با دهستان شعبان از بخش مرکزی مطابق نقشه 250000 :1 پیوست که با مهر دفتر هیات دولت تایید می گردد اصلاح گردد :
3 - روستاهای بالاجوب ، گنبدکبود و ازنهری مطابق نقشه 250000 :1 پیوست که با مهر دفتر هیات دولت تایید می گردد از دهستان سلگی بخش خزل شهرستان نهاوند منتزع و به دهستان فضل بخش زرین دشت همین شهرستان الحاق گردند .
4 - دهستان گرین به مرکزیت روستای توانه مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000 :1 پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت می باشد در تابعیت بخش زرین دشت شهرستان نهاوند ایجاد و تاسیس گردد :
1 . توانه 2 . چناران 3 . ولی سیراب 4 . لیلان 5 . بالاجوب 6 . گنبدکبود 7 . ازنهری 5 - دهستان سراب به مرکزیت روستای میان آبه مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکانهای زیر مطابق با نقشه 250000/1 پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید می گردد در تابعیت بخش زرین دشت شهرستان نهاوند ایجاد و تاسیس گردد :
1 . میان آبه 2 . ورازانه 3 . اسدآباد 4 . جهان آباد 5 . ظفرآباد 6 . گیل آباد 6 - بخش گیان به مرکزیت روستای گیان مشتمل بر دهستانهای گیان و سراب در تابعیت شهرستان نهاوند ایجاد و تاسیس گردد .
این تصویبنامه در تاریخ 7/5/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17315
تاریخ تصویب :
1383/04/14
تاریخ ابلاغ :
1383/05/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :