جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 23831/ت28419هـ 21/5/1383
وزارت راه و ترابری - وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 11/29579 مورخ 28/12/1381 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصـوب 1379 - تصویب نمود :
1 - نام ( شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه راه های ایران ) از فهرست شماره ( 1 ) و ( 2 ) تصویبنامه شماره 21192/ت24246هـ مورخ 20/5/1380 حـذف وبه زیرمجموعه ( شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور ) الحاق می گردد .
2 - واگذاری شرکت یاد شده به بخش غیردولتی از طریق عرضه سهام سازمان مزبور در بورس اوراق بهادار با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز می باشد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17323
تاریخ تصویب :
1383/04/10
تاریخ ابلاغ :
1383/05/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :