جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 23264/ت31145هـ 20/5/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 17498 مورخ 4/5/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ( الف ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود :
1 - نـام شرکت نـانشهر از جــدول پیـوست تصویبنامه شمــاره 7591/ت26469هـ مورخ 28/2/1381 حذف می گردد .
2 - شرکت حمل و نقل کالا ( حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران ) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران منحل می گردد .
3 - برنامه زمان بندی ، روش و درصد واگذاری سهام سه شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرح جدول پیوست تعیین می گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
فهرست ، برنامه زمان بندی ، روش و درصد سهام سه شرکت زیرمجموعه قابل واگذاری شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
نام شرکت : تهیه و تولید بالاست و زیرسازی خطوط راه آهن درصد : 100 روش : مزایده زمان : 1383
نام شرکت : خدمات خط و ابنیه فنی راه آهن ( تهیه و تولید تراورس و روسازی خطوط راه آهن ) درصد : 100 روش : بورس زمان : 1383
نام شرکت : واگن پارس درصد : 40 روش : مزایده زمان : 1383
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17323
تاریخ تصویب :
1383/05/14
تاریخ ابلاغ :
1383/05/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :