جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 27125/ت31130هـ 21/5/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت کشور - وزارت رفاه و تامین اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/5/1383 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 95624/6493هـ/ب مورخ 26/12/1382 تصویب نمود :
آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کار گروههای تخصصی ، موضوع تصویبنامه شماره 16918/ت26517هـ مـورخ 16/4/1382 به شرح زیر اصلاح می شود :
1 - متن زیر به عنوان بند ( 35 ) به ماده ( 3 ) اضافه می شود :
( 35ـ یک نفر از مدیران واحدهای استانی وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی به انتخاب وزیر مربوط ) .
2 - متن زیر به عنوان بند ( ض ) به ماده ( 4 ) اضافه می شود :
( ض - بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان . )
3 - در مـاده ( 10 ) عبارت ( در چهـارچوب قوانین و مقررات ) بعـد از عبارت ( مصوبات شورا ) و در بند ( 5 ) ماده ( 22 ) بعد از عبارت ( توسط شورا ) اضافه می گردد .
4 - ماده ( 30 ) به شرح زیر اصلاح می شود :
( ماده 30ـ با تشکیل کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی ، کارگروه آب منحل می شود . )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17323
تاریخ تصویب :
1383/05/14
تاریخ ابلاغ :
1383/05/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :