جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره28063/ت31194هـ 26/5/1383
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیات وزیران در جلسه مورخ11/5/1383 بنابه پیشنهاد شماره 7185ـ1 مورخ11/5/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
اختیارات هیات وزیران مندرج در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" href="/tags/65427/قانون-تشکیل-سازمان-میراث-فرهنگی-و-گردشگری/" class="link">قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - مـصوب 1382ـ و صنعت ایرانگردی و جهانگردی" href="/tags/65625/قانون-توسعه-صنعت-ایرانگردی-و-جهانگردی/" class="link">قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی - مصوب1370ـ و امور مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379ـ و نیز اختیارات مندرج در تبصره ( 1 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380ـ درخصوص واگذاری زمین در مورد طرحهای مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری به اکثریت وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تفویض می گردد .
ملاک اعتبار تصمیم گیری درخصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یادشده می باشد که درصورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده( 19 ) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17325
تاریخ تصویب :
1383/05/11
تاریخ ابلاغ :
1383/05/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :