جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره28065/ت 31169ک 26/5/1383
وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزرای عضو کمیسیون ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند :
سود بازرگانی گوشت مرغ مشمول ردیف 0207 تعرفه از چهل و شش درصد ( 46% ) به بیست و یک درصد ( 21% ) کاهش می یابد .
این تصویبنامه در تاریخ 21/5/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17325
تاریخ تصویب :
1383/05/26
تاریخ ابلاغ :
1383/05/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :