جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره28062/ت31128هـ 26/5/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ14/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره73739/101 مورخ29/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( 54 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی ماده (54) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 31978/ت24161هـ مورخ 10/7/1380 به شرح زیر اصلاح می شود :
1ـ بند ( ز ) ماده ( 1 ) به شرح زیر تغییر می یابد :
( زـ بانکهای عامل : بانکها ، صندوقها و موسسات اعتباری که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند و توسط بانک مرکزی برای عاملیت اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه به واگذارنده اعتبار اعلام می گردند . این بانکها در هریک از سالهای برنامه باتوجه به اولویت ایجاد فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف ، توسط واگذارنده اعتبار تعیین خواهند شد . )
2ـ تبصره ماده ( 5 ) به شرح زیر اصلاح می شود :
( تبصره - بانک عامل موظف است درخصوص مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات موضوع این آئین نامه و سود حاصل از وجوه اداره شده مطابق ماده( 4 ) آئین نامه اجرائی ماده (7) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ، موضوع تصویبنامه شماره9354/ت26556هـ مورخ 22/3/1381 هیات وزیران عمل نماید . )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17325
تاریخ تصویب :
1383/05/14
تاریخ ابلاغ :
1383/05/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :