جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره3258/دش 24/5/1383
اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه
( مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 542 مورخ 23/4/1382 ، به پیشنهاد شورای عالی حوزه علمیه قم ( نامه شماره 4767 مورخ 5/11/1382 ) ، اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه را به این شرح تصویب کرد :
مقدمه : به منظور نظارت بر تاسیس ، توسعه حوزه های علمیه ، برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه های آموزش و پژوهش حوزوی ، ( شورای گسترش حوزه های علمیه ) با جایگاه ، اهداف و شرح وظایف و اختیارات پیش بینی شده در این اساسنامه تاسیس می شود .
ماده1ـ تعاریف :
حوزه علمیه متشکل از یک یا چند واحد آموزشی و پژوهشی حوزوی است که با مجوز شورای گسترش حوزه های علمیه فعالیت می کند .
مدرسه علمیه عبارت است از یک واحد آموزشی و پژوهشی حوزوی .
به منظور رعایت اختصار در این اساسنامه به ( شورای عالی حوزه علمیه ) ، ( شورای عالی ) و به ( شورای گسترش حوزه های علمیه ) ، ( شورای گسترش ) و به ( واحد آموزشی حوزوی وابسته به حوزه علمیه ) ، ( مدرسه ) اطلاق می شود .
ماده 2ـ جایگاه :
شورای گسترش ، بالاترین مرجع تصمیم گیری در زمینه ایجاد و یا صدور مجوز تاسیس ، توسعه و انحلال حوزه های علمیه و صدور مدارک تحصیلی و تدوین برنامه درسی این حوزه ها بر اساس رشته های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطح کشور است .
ماده 3ـ اهداف :
1ـ فراهم سازی زمینه گسترش آموزش و پژوهش حوزوی در سراسر کشور .
2ـ ارتقای سطوح آموزش و پژوهش حوزوی در زمینه علوم و معارف اسلامی .
ماده 4ـ وظایف و اختیارات :
تعیین راهبردها ، سیاست ها و ضوابط تاسیس و توسعه ی آموزش حوزه های علمیه در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی ، متناسب با رسالت ها و اهداف حاکم بر برنامه های حوزه های علمیه .
تعیین راهبردها ، سیاست ها و ضوابط توسعه فضاهای آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه در سطح ملی و منطقه ای ، تعیین قطب های علمی و نحوه ی توزیع جغرافیایی آموزش های حوزوی .
3ـ بررسی ، تصویب و صدور هرنوع مجوز اعم از دائمی یا موقت برای تاسیس یا تجهیز و توسعه حوزه های علمیه در کشور .
4ـ بررسی و تصویب ضوابط و ظرفیت پذیرش در حوزه های علمیه کشور .
5 - تصویب ایجاد و یا توسعه رشته های تحصیلی حوزوی در مقاطع مختلف در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .
تعیین شرایط و ضوابط موارد صدور مدارک تحصیلی برای طلاب حوزه های علمیه .
7ـ اتخاذ تصمیم درمورد جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال حوزه ها و مدارس تابعه .
8 - بـررسی و تصویب اساسنامه حوزه های علمیه که با مجوز شورای گسترش ایجاد می شوند .
9ـ بـررسی و تصویب طرح های جامع حوزه های علمیه .
10ـ بررسی و نظارت بر ایجاد و توسعه حوزه های علمیه تا مرحله صدور مجوز قطعی .
11ـ تشکیل کمیته های تخصصی موردنیاز و تصویب آئین نامه های داخلی .
ماده 5 - ترکیب اعضا :
اعضای شورای گسترش عبارتند از :
1ـ مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران ( رئیس ) .
2ـ مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ( نائب رئیس ) .
3ـ معاونان آموزشی مراکز مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران .
4ـ معاونان پژوهشی مراکز مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران .
5 - معـاونان امـور شهرستان های مراکز مدیریت برادران و خواهران .
6ـ مسوول دبیرخانه شورای عالی .
7ـ مسوول طرح و برنامه دبیرخانه شورای عالی .
8 - یـک نفر از شـخصیت های برجسته علمی حوزوی ( با اولویت اعضای شورای عالی ) به انتخاب شورای عالی .
تبصره 1ـ رئیس شورای گسترش می تواند حسب مورد و در صورت لزوم از اشخاص ذی صلاح برای اظهارنظر ( بدون حق رای ) برای شرکت در جلسات شورا دعوت نماید .
تبصره 2ـ نحوه تشکیل جلسات ، رسیدگی به تقاضاها و امور داخلی شورای گسترش طبق آئین نامه هایی که به تصویب شورای مزبور می رسد ، تعیین می شود .
تبصره 3ـ شورای گسترش یک نفر را از بین اعضای خود به عنوان دبیر جلسه انتخاب می کند .
ماده 6ـ شورای گسترش موارد و تقاضاهای دریافتی از سوی اشخاص یا حوزه های علمیه را برحسب موضوع و نوع تقاضا ، برای تحقیق ، بررسی و اظهارنظر کارشناسی به مراکز مدیریت حوزه های علمیه ( برادران یا خواهران ) ویا سایر نهادها و صاحب نظران ارجاع خواهد داد و کلیه موارد و تقاضاها پس از اظهارنظر کارشناسی با تایید رئیس شورای گسترش در جلسات این شورا قابل طرح خواهد بود .
ماده 7ـ جلسات شورای گسترش با حضور رئیس یا نائب رئیس شورا و دوسوم اعضاءرسمیت می یابد و تصمیم های آن با رای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای شورا اتخاذ می شود .
تبصره : کلیه تصمیمات شورا گسترش به اطلاع رئیس شورای عالی می رسد و درو صورتی که تا دو هفته پس از اطلاع ، نظر کتبی مخالف به دبیرخانه شورای گسترش واصل نشود با امضای رئیس شورای گسترش ، برای اجرا ابلاغ می گردد .
ماده 8 - دبیـرخانه شورای گسترش زیر نظر رئیس شورای گسترش اداره می شود و مسوول آن توسط ایشان منصوب می شود .
اساسنامه فوق در 8 ماده و 4 تبصره در جلسه 542 مورخ 23/4/1383 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد .
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17325
تاریخ تصویب :
1383/04/23
تاریخ ابلاغ :
1383/05/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :