جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره16300/ت30584ه- 2/4/1383

وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پیشنهاد شماره101372 مورخ9/2/1383 وزارت صنایع و معادن و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1379- تصویب نمود :
به شرکتهای مادر تخصصی (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) اجازه داده می شود در افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن تا سقف موضوع ماده (7) اساسنامه بانک مزبور به گونه ای شرکت نمایند که سهم دولت در سرمایه بانک یاد شده بیش از سهم هر یک از دو شرکت مادرتخصصی مورد اشاره باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17278
تاریخ تصویب :
1383/03/06
تاریخ ابلاغ :
1383/04/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :