جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره12939/30649 - 3/4/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نظر به اینکه در ماده (1) آئین نامه اجرائی بند (چ) تبصره (4) قانون بودجه سال1383 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره10291/ت30649ه- مورخ4/3/1383 که براساس طرح تصویبنامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، عبارت (که طرحها و فعالیتهای آماری مصوب شورای عالی آمار را اجرا می کند) به اشتباه تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبداله رمضان زاده
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17278
تاریخ تصویب :
1383/04/03
تاریخ ابلاغ :
1383/04/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :