جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره12720/ت30007ه- 30/3/1383
وزارت نیرو
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1382 باتوجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 54520/5719ه-/ب مورخ 6/8/1382 تصویب نمود :
اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ، موضوع تصویبنامه شماره 52841/ت27240ه- مورخ 28/10/1381 به شرح ذیل اصلاح میگردد :
1 - در ماده (4) واژه (منحصراً) حذف میگردد.
2 - عبارت (با رعایت قوانین و مقررات مربوط) بعد از عبارت (سود ویژه شرکت) در بند (5) ماده (12) و عبارت (شرکتهای تابعه) در بند (8) ماده (20) و (خواهد بود که) در ماده (28) اضافه میگردد.
3 - در بند (8) ماده (12) و بند (2) ماده (20) واژه (تصویب) به (واژه (پیشنهاد) اصلاح گردیده و عبارت (به هیات وزیران برای تصویب) به انتهای بندهای یادشده اضافه میگردد.
4 - در بند (1) ماده (20) عبارت (برای تصویب) حذف میگردد.
5 - در ماده (25) عبارت (کلیه چکها) حذف و بعد از عبارت (هیات مدیره برسد) عبارت (کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد یادشده به امضاء ذیحساب یا نماینده وی نیز خواهد رسید) اضافه میگردد.
6 - متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (28) میگردد :
(تبصره 2 - مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372- انتخاب کرده باشد می تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.) این اصلاحیه به موجب نامه شماره 7551/30/83 مورخ 16/3/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17278
تاریخ تصویب :
1382/12/10
تاریخ ابلاغ :
1383/04/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :