جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره12708/ت30005ه- 30/3/1383
وزارت نیرو - وزارت جهادکشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1382 بنا به پیشنهاد شماره 56974 مورخ 13/10/1382 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 -تصویب نمود :
اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب وخاک سیستان ، موضوع تصویبنامه شماره 25818/ت28254ه- مورخ 4/6/1382 به شرح ذیل اصلاح میشود :
الف - عبارت (با رعایت قوانین و مقررات مربوط) بعد از عبارت (سود ویژه شرکت) در بند (3) ماده (13) اضافه میگردد.
ب - واژه (تصویب) در بندهای (7) و (8) ماده (13) به واژه (پیشنهاد) اصلاح میگردد و عبارت (به هیات وزیران برای تصویب) به انتهای بندهای یادشده اضافه میشود.
ج - عبارت (برای تصویب) از بند (4) ماده (20) حذف میگردد.
د - عبارت (کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق به امضای ذی حساب یا نماینده وی نیز خواهد رسید) بعد از عبارت ((یا نماینده منتخب هیات مدیره) برسد) در ماده (24) اضافه و عبارت (کلیه چکها و) از متن آن حذف میگردد.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 7563/30/83 مورخ 16/3/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17278
تاریخ تصویب :
1382/12/10
تاریخ ابلاغ :
1383/04/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :