جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره12716/ت30002ه- 30/3/1383
وزارت نیرو
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 48850/5601ه-/ب مورخ 15/7/1382 تصویب نمود :
اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 2730/ت28225ه-مورخ 20/3/1382 به شرح ذیل اصلاح میگردد :
1 - در بند (5) ماده (13) بعد از عبارت (سود ویژه شرکت) عبارت (با رعایت قوانین و مقررات مربوط) اضافه میگردد.
2 - در بند (9) ماده (13) واژه (تصویب) به واژه (پیشنهاد) اصلاح گردیده و عبارت (به هیات وزیران برای تصویب) به انتهای بند مذکور اضافه میگردد.
3 - در بند (3) ماده (21) عبارت (برای تصویب) حذف میگردد.
4 - متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (28) می گردد :
(تبصره 2 - مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372 -انتخاب کرده باشد می تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.)
5 - در ماده(32) عبارت (هیات وزیران) جایگزین عبارت (مجمع عمومی) می شود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 7555/30/83 مورخ 16/3/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17278
تاریخ تصویب :
1382/12/10
تاریخ ابلاغ :
1383/04/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :